Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021.

Recadro 00013 Agrupación de interese económico española ou Unión temporal de empresas

Marcarán este recadro as agrupacións de interese económico reguladas pola Lei 12/1991, do 29 de abril, de Agrupacións de Interese Económico, ás que se lles aplica o réxime fiscal especial establecido para as devanditas agrupacións no artigo 43 da LIS.

Este réxime fiscal non será aplicable ás agrupacións de interese económico naqueles períodos impositivos en que se realicen actividades distintas das axeitadas ao seu obxecto ou posúanse, directa ou indirectamente, participacións en sociedades que sexan socios seus, ou dirixan ou controlen, directa ou indirectamente, as actividades dos seus socios ou de terceiros.

Tamén deberán marcar este recadro as unións temporais de empresas reguladas na Lei 18/1982, do 26 de maio, sobre réxime fiscal de agrupacións e unións temporais de empresas e de Sociedades de desenvolvemento industrial rexional, e inscritas no rexistro especial do Ministerio de Facenda, ás que se lles aplica o réxime fiscal do artigo 43 da LIS , agás en relación coa regra de valoración establecida no segundo parágrafo do apartado 4 do citado artigo.

Este réxime fiscal non se aplicará ás unións temporais de empresas naqueles períodos impositivos en que o contribuínte realice actividades distintas a aquelas en que debe consistir o seu obxecto social.

Pode consultar as particularidades do réxime tributario especial das agrupacións de interese económico españolas e das unións temporais de empresas no Capítulo 9 deste Manual práctico.