Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Participacións da declarante noutras entidades

Neste subapartado débese facer referencia a toda a información relativa ás participacións directas da entidade declarante noutras entidades, de importe co fin de período igual ou superior ao 5 por cento do capital ou ao 1 por cento cando se trate de valores que coticen nun mercado secundario organizado.Para estes efectos, a entidade declarante deberá cumprir os seguintes datos na forma que se indica a continuación:

1.Datos da participada

Deberase cumprir os datos relativos á identificación da entidade participada:«NIF» (no caso de que a devandita entidade non dispoña de NIF en España, deberá consignar o equivalente do país de residencia) e «Nome ou razón social». Así mesmo, deberase cumprir os datos relativos á residencia da devandita entidade:«Código provincia/país» (consulte a este respecto, o apartado «Notas comúns aos apartados A e B da páxina 2» deste capítulo).

2.Datos nos rexistros da declarante

Cumprirase de forma obrigatoria a cifra correspondente á porcentaxe de participación (con dous decimais), o valor nominal total da participación, o valor en libros da participación e os ingresos por dividendos (correspondentes á participación) recibidos no exercicio que é obxecto de declaración.

En relación cos ingresos por dividendos recibidos no exercicio declarado, deben incluírse tamén os datos correspondentes aos dividendos de entidades que ao final do exercicio non cumpran o mínimo de participación (5 por cento ou 1 por cento se cotizan), pero que si o cumprían no momento no que percibiron o dividendo.

Por último, na columna «Total» (casas [01501] a [01503]), recollerase a suma dos importes recollidos nas seguintes filas:«Valor nominal total da participación» (casa [01501]), «Valor en libros da participación» (casa [01502]) e «Ingresos por Dividendos recibidos no exercicio declarado» (casa [01503]).No caso en que pola extensión dos datos declarados (é dicir, relaciónense máis de tres entidades participadas), se teña que cumprir máis dunha páxina, estas casas mostraranse só na última páxina cumprida ao efecto.

3.Correccións valorativas por deterioración e cambios no valor razoable

Este apartado deberase cumprir sempre que se trate de participacións nas que se tivese unha porcentaxe superior ao 5 por cento do capital, ou ao 1 por cento se os valores cotizan nun mercado secundario organizado ao longo do exercicio, e cuxo valor nominal supere os 100.000 euros (incluíndo no devandito cómputo as participacións transmitidas no exercicio), consignando os seguintes datos:

 1. Corrección de valor incluída en perdas e ganancias do período.

  Débese incluír co seu signo correspondente, o importe da variación ou corrección do valor das participacións que no ámbito contable, fose de aplicación na Conta de Perdas e Ganancias:

  • En caso de diminución de valor ou de deterioración de valor, con signo negativo (-).

  • En caso de reversión da deterioración, con signo positivo (+).

  • En caso de aumento de valor, con signo positivo (+).

  No suposto de alienación da participación, o importe correspondente á aplicación das deterioracións acumuladas, con signo (+), ou o importe correspondente á aplicación de correccións positivas acumuladas, con signo negativo (-).

 2. Eliminación da deterioración contable incluída en P e G (artigo 13.2 b) LIS).

  Deberase incluír con signo positivo (+) o importe da corrección fiscal correspondente á eliminación, nos termos establecidos no artigo 13.2.b) do LIS, das perdas por deterioración dos valores representativos da participación no capital ou nos fondos propios de entidades que, no ámbito contable, fosen de aplicación na Conta de Perdas e Ganancias.

 3. Eliminación da deterioración de valores repr.de partic.no capital ou fondos propios (art. 15 k) LIS).

  Deberase incluír con signo positivo (+) o importe da corrección fiscal correspondente á eliminación, nos termos establecidos no artigo 15.k) do LIS, das perdas por deterioración dos valores representativos da participación no capital ou nos fondos propios de entidades que, no ámbito contable, fosen de aplicación na Conta de Perdas e Ganancias.

 4. Axuste pola diminución de valor orixinado por criterio de valor razoable (art.º 15 l) LIS).

  Deberase incluír con signo positivo (+) o importe da corrección fiscal correspondente ás diminucións de valor orixinadas por aplicación do criterio do valor razoable correspondentes a valores representativos das participacións no capital ou nos fondos propios de entidades a que se refire o artigo 15 l) do LIS que, no ámbito contable, fosen de aplicación na Conta de Perdas e Ganancias.

 5. Efecto da corrección valorativa na BI do exercicio (= a + b + c + d).

  Incluirase co signo que resulte o importe relativo ao efecto que as correccións recollidas nas letras a), b), c), d) e e) anteriores, producen na base impoñible (BI) do Imposto sobre Sociedades do exercicio correspondente.Este importe obterase da suma alxébrica das contías consignadas nas letras a), b), c), d) e e) referidas.

 6. Saldo de correccións fiscais (art. 12.3 RDLeg. 4/2004) pendentes co fin de exercicio.

  Deberase incluír o saldo das correccións fiscais ás deterioracións e diminucións de valor contables que estean pendentes de incorporar na base impoñible.

  Por último, na columna «Total» (casas [01504], [01506], [01809], [01810], [01507] e [01508]), recollerase a suma dos importes recollidos en cada unha das filas correspondentes ás letras a), b), c), d), e) e f).No caso en que pola extensión dos datos declarados (é dicir, relaciónense máis de tres entidades participadas), se teña que cumprir máis dunha páxina, estas casas mostraranse só na última páxina cumprida ao efecto.

4.Datos adicionais da participada

Só no caso en que a entidade participada sexa estranxeira e a deterioración sufrida se determine en relación co patrimonio neto da entidade participada, deberanse incluír adicionalmente os importes correspondentes aos seguintes datos:«Capital», «Reservas e outras partidas de fondos propios», «Outras partidas do patrimonio neto» (co signo (+) ou (-) que lle corresponda) e «Resultado do último exercicio» (co signo (+) ou (-) que lle corresponda).