Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Participacións de persoas ou entidades na declarante

Neste subapartado deberanse consignar todos os datos relativos a aquelas persoas ou entidades que posúan á data de peche do período obxecto de declaración, unha participación directa na declarante igual ou superior ao 5 por cento do capital, ou ao 1 por cento cando se trate de valores que coticen nun mercado secundario organizado.

En caso de sociedades de responsabilidade limitada, aínda que ningún dos socios teña unha porcentaxe igual ou superior ao 5 por cento do capital, este subapartado deberase cumprir, polo menos, cos datos correspondentes a un dos socios.

Para cumprir este subapartado débense ter en conta en primeiro lugar, as notas comúns aos apartados A e B da páxina 2 do modelo 200 expostas ao inicio deste capítulo.

Respecto ao dato relativo ao «NIF», no suposto de persoas físicas menores de idade que posúan a participación esixida e carezan de NIF propio, consignarase unha «X» no espazo correspondente á columna «RPTE.», para sinalar que o NIF consignado no devandito espazo pertence ao seu representante legal.

No caso de socios estranxeiros sen NIF en España, deberase consignar o equivalente ao NIF do país de residencia.

Na columna «F/J Otra» consignarase «F» se se trata dunha persoa física, «J» se se trata dunha persoa xurídica e «O», cando non estea incluída nas casas «F» ou «J», é dicir, en todos os supostos en que o NIF empece polas letras E, H, U, V, N e W.

Tamén deberá indicarse neste subapartado, a suma das porcentaxes de participación de persoas ou entidades no capital da declarante que sexan inferiores ao 5 por cento do capital, ou ao 1 por cento cando se trate de valores que coticen nun mercado secundario organizado.

Así mesmo, indicarase a suma das porcentaxes de participacións que non se poidan incluír dentro das porcentaxes anteriores por encontrarse en situacións especiais.

Por último, deberase ter en conta que a suma de todas as casas correspondentes ás porcentaxes de participación de persoas ou entidades na declarante ha de ser igual ao 100 por cento do capital da declarante.