Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Conta técnica seguro non vida

Conta técnica seguro non vidaNº claveEquivalencias contas PCEANº claveEquivalencias contas PCEA
Primas imputadas ao exercicio, netas de reaseguro - - [00234] [00235] + [00239] + [00240] + [00243]
Primas devindicadas [00235] [00236] + [00237] + [00238] - -
Seguro directo [00236] 700 - -
Reaseguro aceptado [00237] 702 - -
Variación da corrección por deterioración das primas pendentes de cobramento (+ ou -) [00238] 7971, (6971) - -
Primas do reaseguro cedido (-) [00239] (704) - -
Variación da provisión para primas non consumidas e para riscos en curso (+ ou -) [00240] 7930, (6930) - -
Seguro directo [00241] - - -
Reaseguro aceptado [00242] - - -
Variación da provisión para primas non consumidas, reaseguro cedido (+ ou -) [00243] 7938, (6938) - -
Ingresos do inmobilizado material e dos investimentos - - [00244] [00245] + [00246] + [00247] + [00250]
Ingresos procedentes dos investimentos inmobiliarios [00245] 752 - -
Ingresos procedentes dos investimentos financeiros [00246] 760, 761, 762, 768, 769 - -
Aplicacións de correccións de valor por deterioración do inmobilizado [00247] [00248] + [00249] - -
Do inmobilizado material e dos investimentos inmobiliarios [00248] 791, 792 - -
De investimentos financeiros [00249] 796, 799 - -
Beneficios en realización do inmobilizado material e dos investimentos [00250] [00251] + [00252] - -
Do inmobilizado material e dos investimentos inmobiliarios [00251] 771, 772 - -
De investimentos financeiros [00252] 763, 766 - -
Outros ingresos técnicos - - [00253] 770, 779
Sinistralidade do exercicio, neta de reaseguro - - [00254] [00255] + [00259] + [00263]
Prestacións e gastos pagados [00255] [00256] + [00257] + [00258] - -
Seguro directo [00256] (600) - -
Reaseguro aceptado [00257] (602) - -
Reaseguro cedido (-) [00258] 604 - -
Variación da provisión para prestacións (+ ou -) [00259] [00260] + [00261] + [00262] - -
Seguro directo [00260] (6934), 7934 - -
Reaseguro aceptado [00261] (6934), 7934 - -
Reaseguro cedido (-) [00262] (6938), (7938) - -
Gastos imputables a prestacións [00263] (00) - -
Variación doutras provisións técnicas, netas de reaseguro (+ ou -) - - [00264] (6937), (6938), 7938, 7938
Participacións en beneficios e extornos - - [00265] [00266] + [00267]
Prestacións e gastos por participación en beneficios e extornos [00266] (606) - -
Variación da provisión para participacións en beneficios e extornos (+ ou -) [00267] (6936), 7936 - -
Gastos de explotación netos - - [00268] [00269] + [00270] + [00271]
Gastos de adquisición [00269] (020), (610), 737 - -
Gastos de administración [00270] (021) - -
Comisións e participacións no reaseguro cedido e retrocedido [00271] 710, 712 - -
Outros gastos técnicos (+ ou -) - - [00272] [00273] + [00274] + [00275] + [00276]
Variación da deterioración por insolvencias (+ ou -) [00273] (6970), 7970, (698), 798 - -
Variación da deterioración do inmobilizado (+ ou -) [00274] (690), (691), 790, 791 - -
Variación de prestacións por convenios de liquidación de sinistros (+ ou -) [00275] (607), 607 - -
Outros [00276] (670), (676), (06) - -
Gastos do inmobilizado material e dos investimentos - - [00277] [00278] + [00281] + [00285]
Gastos de xestión dos investimentos [00278] (042), (043), (044), (660), (661), (662), (664), (665), (668), (669) - -
Gastos do inmobilizado material e dos investimentos inmobiliarios [00279] - - -
Gastos de investimentos e contas financeiras [00280] - - -
Correccións de valor do inmobilizado material e dos investimentos inmobiliarios [00281] [00282] + [00283] + [00284] - -
Amortización do inmobilizado material e dos investimentos inmobiliarios [00282] (048) - -
Deterioración do inmobilizado material e dos investimentos inmobiliarios [00283] (691), (692) - -
Deterioración de investimentos financeiros [00284] (696), (699) - -
Perdas procedentes do inmobilizado material e dos investimentos [00285] [00286] + [00287] - -
Do inmobilizado material e dos investimentos inmobiliarios [00286] (671), (672) - -
De investimentos financeiros [00287] (663), (666), (667) - -
Subtotal (Resultado da conta técnica do seguro non vida) - - [00288] [00234] + [00244] + [00253] + [00254] + [00264] + [00265] + [00268] + [00272] + [00277]