Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección polo Imposto sobre Sociedades)

Sobre o resultado da conta de perdas e ganancias antes do Imposto sobre Sociedades (casa [00501]), débense aplicar as correccións que se detallan nas casas [00355] a [00414] das páxinas 12 e 13 do modelo 200.

Antes de proceder a explicar o contido das distintas casas que compoñen este apartado, é preciso sinalar que a incorporación das diferentes correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias, contida no modelo de declaración, se realizou da forma máis sistemática posible, de acordo cos preceptos normativos que regulan os distintos axustes extracontables e cuxa recensión se acompaña en cada caso.

Importante:

Calquera corrección ao resultado da conta de perdas e ganancias que non teña unha casa específica para a inclusión do importe correspondente, incluirase nas casas [00413] (aumentos) e [00414] (diminucións) «Outras correccións ao resultado contable».

Ademais, débese ter en conta que a inclusión dos importes das distintas correccións nas súas casas correspondentes, deberá realizarse sen signo.