Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Bases impoñibles negativas xeradas dentro do grupo fiscal pola entidade transmitida e que fosen compensadas

O artigo 62.2 da LIS establece que o importe das rendas negativas derivadas da transmisión da participación dunha entidade do grupo fiscal que deixe de formar parte deste se minorará pola parte daquel que se corresponda con bases impoñibles negativas xeradas dentro do grupo fiscal pola entidade transmitida e que fosen compensadas neste.

Así, segundo o disposto neste artigo, dita renda negativa na medida que se corresponda con bases impoñibles negativas xeradas pola entidade transmitida durante o tempo de pertenza ao devandito grupo fiscal e que fosen obxecto de compensación por parte do propio grupo fiscal, non poderá ser obxecto de integración novamente no grupo fiscal, de tal maneira que a renda negativa se minorará no importe desas bases impoñibles negativas.

Cumprimentación do modelo 200

En aplicación do disposto no artigo 62.2 do LIS, a entidade transmitente deberá realizar os seguintes axustes nas casas [01275] e [01276] «Bases impoñibles negativas xeradas dentro do grupo fiscal pola entidade transmitida e que fosen compensadas (art. 62.2 LIS)» da páxina 13 do modelo 200:

  • Na casa [01275] de aumentos, consignarase o importe das bases impoñibles negativas compensadas no grupo que se corresponden coa devandita renda negativa.

  • Así mesmo, no caso de que como consecuencia da transmisión da participación nesa entidade se xere unha renda negativa que se corresponda con bases impoñibles negativas da devandita entidade non compensadas no seo do grupo fiscal, na casa [01275] de aumentos, deberase consignar o importe da renda negativa non deducible na base impoñible da entidade transmitente por aplicación do disposto no artigo 21.6 do LIS.