Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Réxime fiscal de determinados contratos de arrendamento financeiro

No artigo 106 da LIS establécese un réxime fiscal especial para determinados contratos de arrendamento financeiro, no que coas condicións e requisitos previstos neste, se permite ao cesionario a amortización fiscal acelerada dos activos obxecto dos devanditos contratos, sen necesidade da súa imputación contable á conta de perdas e ganancias.

Cumprimentación do modelo 200

Os contribuíntes acollidos a este réxime especial deberán realizar os seguintes axustes nas casas [00317] e [00318] «Arrendamento financeiro:réxime especial (art.º 106 LIS)» da páxina 13 do modelo 200:

  • A aplicación deste réxime especial supón para o cesionario acollido a este unha amortización fiscal máis rápida do elemento e, polo tanto, un maior gasto fiscal que contable, cuxa diferenza deberá consignar na casa [00318] de diminucións, no período obxecto de declaración.

  • Nos períodos impositivos posteriores, os devanditos importes reverterán como maior gasto contable que fiscal, a consignar na casa [00317] de aumentos, unha vez que o elemento estea totalmente amortizado dende un punto de vista fiscal, ou como maior ingreso fiscal en caso de alienación, deterioración, perda ou inutilización definitiva do elemento, salvo que neste último caso fose por causa non imputable ao contribuínte e debidamente xustificada.