Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Sociedades e fondos de capital-risco e sociedades de desenvolvemento industrial rexional

O artigo 50.1 da LIS establece para as entidades (sociedades e fondos) de capital-risco, reguladas na Lei 22/2014, de 12 de novembro, pola que se regulan as entidades de capital-risco, outras entidades de investimento colectivo de tipo pechado e as sociedades xestoras de entidades de investimento colectivo de tipo pechado, e pola que se modifica a Lei 35/2003, do 4 de novembro, de Institucións de Investimento Colectivo, a exención do 99 por cento das rendas positivas que obteñan na transmisión de valores representativos da participación no capital ou nos fondos propios das entidades de capital-risco a que se refire o artigo 3 da Lei 22/2014, en relación con aquelas rendas que non cumpran son os requisitos establecidos no artigo 21 do LIS, sempre que a transmisión se produza a partir do inicio do segundo ano de tenza computado dende o momento de adquisición ou da exclusión de cotización e ata o décimo quinto, inclusive.Excepcionalmente, poderá admitirse unha ampliación deste último prazo, ata o vixésimo ano, inclusive.

Nos parágrafos cuarto e quinto do citado artigo 50.1 do LIS, recóllense outras condicións para a aplicación da devandita exención e no artigo 50.6 do LIS, recóllense os supostos nos que a exención non é aplicable en caso de non se cumprir os requisitos establecidos no artigo 21 do LIS.

En canto ás sociedades de desenvolvemento industrial rexional, o artigo 51 do LIS establece que os dividendos ou participacións en beneficios percibidos das sociedades participadas polas sociedades de desenvolvemento industrial rexional reguladas na Lei 18/1982, do 26 de maio, sobre réxime fiscal de agrupacións e unións temporais de Empresas e das Sociedades de desenvolvemento industrial rexional, gozarán da exención prevista no artigo 21.1 da devandita norma calquera que sexa a porcentaxe de participación e o tempo de tenza das accións ou participacións.

Cumprimentación do modelo 200

Segundo o anterior, as sociedades e fondos de capital-risco e as sociedades de desenvolvemento industrial rexional deberán incluír na casa [00378] «Sociedades e fondos de capital-risco e sociedades de desenvolvemento industrial rexional (Capítulo IV do Título VII LIS)» da páxina 13 do modelo 200, o importe das rendas exentas referidas nos parágrafos anteriores deste apartado.