Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Amortización do inmobilizado intanxible

A Lei 22/2015, do 20 de xullo, de Auditoría de Contas, na súa disposición final primeira, modificou o artigo 39.4 do Código de Comercio, establecendo que para os estados financeiros que se correspondan cos exercicios que comecen a partir de 1 de xaneiro de 2016 todos os elementos do inmobilizado intanxible se consideran activos con vida útil definida, pasando a ser amortizables nesa vida útil.Non obstante, nos casos en que a vida útil deses elementos do inmobilizado intanxible non poida determinarse de xeito fiable amortizaranse nun prazo de 10 anos, salvo que unha disposición legal ou regulamentaria estableza un prazo diferente.

Respecto ao fondo de comercio, o artigo 39.4 do Código de Comercio permite a súa amortización contable con efectos a partir de 1 de xaneiro de 2016, sempre que se adquiran a título oneroso.Salvo proba en contrario, presumirase que a vida útil do fondo de comercio é de dez anos.

Como consecuencia das modificacións realizadas no ámbito contable, a citada Lei 22/2015 modificou o artigo 12.2 da LIS establecendo que para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2016, o inmobilizado intanxible se amortizará atendendo á súa vida útil, e cando esta non poida considerarse de xeito fiable, será deducible a amortización co límite anual máximo da veinteava parte do seu importe.

En canto ao fondo de comercio, o artigo 12.2 do LIS establece a deducibilidad da amortización do fondo de comercio cun límite anual da veinteava parte do seu importe.

Como consecuencia destas modificacións, vaise esixir a imputación contable do gasto por amortización destes activos intanxibles para poder aplicar a súa deducibilidad fiscal.

Polo tanto, para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2016, este novo réxime determina que os elementos do inmobilizado intanxible amortizaranse contable e fiscalmente, atendendo á súa vida útil.Cando a vida útil destes elementos non poida determinarse de xeito fiable, amortizarase nun 10 por cento anual segundo a normativa contable e nun máximo do 5 por cento anual segundo a fiscal.

Respecto ao fondo de comercio, amortizarase no ámbito contable nun 10 por cento anual e como máximo nun 5 por cento anual no ámbito fiscal.

Importante:

A disposición transitoria trixésimo quinta do LIS establece un réxime transitorio polo que o disposto no artigo 12.2 da devandita norma non será aplicable aos activos intanxibles, incluído o fondo de comercio, adquiridos en períodos impositivos iniciados con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015, a entidades que formen parte coa adquirente do mesmo grupo de sociedades segundo os criterios establecidos no artigo 42 do Código de Comercio, con independencia da residencia e da obriga de formular contas anuais consolidadas.

Cumprimentación do modelo 200

Esta diferenza de criterio dende o punto de vista fiscal e contable vai xerar a necesidade de realizar axustes na base impoñible do Imposto sobre Sociedades que se deberán consignar nas casas [01005] e [01006] «Amortización do inmobilizado intanxible e fondo de comercio (art. 12.2 LIS) e amortización da DT 13ª.1 LIS» da páxina 12 do modelo 200.As devanditas correccións recolleranse nos primeiros anos de vida útil do elemento na casa [01005] de aumentos e posteriormente, na medida que os devanditos axustes positivos revertan, na casa [01006] de diminucións.

Réxime transitorio (DT 13º.1 do LIS)

Establécese un réxime transitorio para a aplicación da táboa de amortización prevista no LIS en elementos patrimoniais adquiridos con anterioridade á súa entrada en vigor, segundo o cal:

  • Os elementos patrimoniais para os que, en períodos impositivos iniciados con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015, se estivesen a aplicar un coeficiente de amortización distinto ao que lle correspondería se aplicará a táboa de amortización prevista no artigo 12.1 do LIS, amortizaranse durante os períodos impositivos que resten ata completar a súa nova vida útil, de acordo coa devandita táboa, sobre o valor neto fiscal do ben existente ao inicio do primeiro período impositivo que comece a partir de 1 de xaneiro de 2015.

  • Os contribuíntes que estivesen a aplicar un método de amortización distinto ao resultante de aplicar os coeficientes de amortización lineal en períodos impositivos iniciados con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015 e, en aplicación da táboa de amortización prevista no LIS corresponderlles un prazo de amortización distinto, poderán optar por aplicar o método de amortización lineal no período que reste ata finalizar a súa nova vida útil, sobre o valor neto fiscal existente ao inicio do primeiro período impositivo que comece a partir de 1 de xaneiro de 2015.

  • Os activos novos adquiridos entre o 1 de xaneiro de 2003 e o 31 de decembro de 2004 aplicarán os coeficientes de amortización lineal máximos previstos no LIS, multiplicados por 1,1.

En aplicación dos distintos criterios establecidos pola disposición transitoria décimo terceira do LIS, o contribuínte deberá realizar axustes na base impoñible do Imposto sobre Sociedades, cuxas correccións recolleranse na casa [01005] de aumentos e na casa [01006] de diminucións.