Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Liberdade de amortización dos gastos de investigación e desenvolvemento

No artigo 12.3.c) da LIS establécese a liberdade de amortización para os gastos de investigación e desenvolvemento activados como inmobilizado intanxible, excluídas as amortizacións dos elementos que gocen de liberdade de amortización.

Cumprimentación do modelo 200

Segundo o disposto neste precepto, haberá que realizar os seguintes axustes nas casas [00307] e [00308] «Liberdade de amortización de gastos de investigación e desenvolvemento (art.º 12.3.c) LIS)» da páxina 12 do modelo 200:

  • Na casa [00308] de diminucións consignarase o exceso de amortización que sobre a amortización contable resulte deducible polos gastos a que se refire a letra c) do artigo 12.3 do LIS no período impositivo obxecto de declaración.

  • Na casa [00307] de aumentos consignarase o importe da amortización dos gastos referidos contabilizado no período impositivo obxecto de declaración deducidos en períodos impositivos anteriores mediante a correspondente diminución ao resultado contable.Así mesmo, no suposto de transmisión do elemento que se acollese á liberdade de amortización, no período impositivo en que se transmita deberase incluír na casa [00307] con signo positivo na base impoñible, o importe dos axustes negativos practicados con anterioridade e que aínda non se integrasen.