Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Liberdade de amortización do inmobilizado material novo

O artigo 12.3.e) da LIS establece un novo suposto de liberdade de amortización para os elementos do inmobilizado material novos que teñan escaso valor, concretamente para aqueles cuxo valor unitario non exceda de 300 euros, ata o límite de 25.000 euros referido ao período impositivo.Se o período impositivo tivese unha duración inferior a un ano, o límite sinalado será o resultado de multiplicar 25.000 euros pola proporción existente entre a duración do período impositivo respecto do ano.

Cumprimentación do modelo 200

En aplicación do disposto neste precepto, haberá que realizar os seguintes axustes nas casas [01003] e [01004] «Liberdade de amortización inmobilizado material novo (art.º 12.3.e) LIS)» da páxina 12 do modelo 200:

  • Na casa [01004] de diminucións consignarase o exceso de amortización que sobre a amortización contable resulte deducible polos gastos a que se refire a letra e) do artigo 12.3 do LIS no período impositivo obxecto de declaración.

  • Na casa [01003] de aumentos consignarase o importe da amortización dos gastos referidos contabilizado no período impositivo obxecto de declaración deducidos en períodos impositivos anteriores mediante a correspondente diminución ao resultado contable.Así mesmo, no suposto de transmisión do elemento que se acollese á liberdade de amortización, no período impositivo en que se transmita deberase incluír nesta casa [01003] con signo positivo na base impoñible, o importe dos axustes negativos practicados con anterioridade e que aínda non se integrasen.