Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Eliminacións pendentes de incorporar de sociedades que deixen de pertencer a un grupo

O artigo 64 da LIS establece que as eliminacións se realizarán de acordo cos criterios establecidos nas Normas para a Formulación de Contas Anuais Consolidadas, aprobadas polo Real Decreto 1159/2010, do 17 de setembro, sempre que afecten as bases impoñibles individuais e coas especificidades previstas nesta Lei.

Non obstante, con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2021, non será obxecto de eliminación o 5 por cento dos dividendos distribuídos entre sociedades integrantes dun grupo ou da renda positiva obtida na transmisión da participación nunha entidade do grupo, nos termos establecidos no artigo 21.10 do LIS.

Así mesmo, o artigo 65.1 do LIS establece que os resultados eliminados se incorporarán á base impoñible do grupo fiscal cando así se estableza nas Normas para a Formulación de Contas Anuais Consolidadas, aprobadas polo Real Decreto 1159/2010, do 17 de setembro (modificado polo Real Decreto 1/2021, do 12 de xaneiro).

Non obstante, os resultados eliminados integraranse á base impoñible individual da entidade que tivese xerado eses resultados e deixe de formar parte do grupo fiscal segundo o previsto na letra a) do artigo 74.1 do LIS, no período impositivo en que se produza a devandita exclusión.

Cumprimentación do modelo 200

Para estes efectos, nas casas [01027] e [01028] «Eliminacións pendentes de incorporar de sociedades que deixen de pertencer a un grupo» da páxina 13 do modelo 200, recolleranse os importes correspondentes á incorporación dos resultados eliminados pendentes de incorporar á base impoñible individual da entidade que xerou os devanditos resultados e deixase de formar parte do grupo fiscal.A devandita incorporación realizarase no período impositivo en que se producise a exclusión.