Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Exención de rendas derivadas da transmisión de determinados inmobles

Segundo se establece na disposición adicional sexta da LIS, estarán exentas nun 50 por cento as rendas positivas derivadas da transmisión de bens inmobles de natureza urbana que teñan a condición de activo non corrente ou que fosen clasificados como activos non correntes mantidos para a venda e que tivesen sido adquiridos a título oneroso a partir de 12 de maio de 2012 e ata o 31 de decembro de 2012, sen que formen parte da renda con dereito á exención o importe das perdas por deterioración relativas aos inmobles, nin a cantidades correspondentes á reversión do exceso de amortización que fose fiscalmente deducible en relación coa amortización contabilizada.

Están excluídos da aplicación da disposición adicional sexta do LIS, os casos de inmobles adquiridos ou transmitidos por persoas ou entidades con determinadas vinculacións societarias (artigo 42 do Código de Comercio) ou de parentesco que se sinalan nela.

Cumprimentación do modelo 200

Os contribuíntes que teñan dereito a esta exención deberán incluír na casa [00519] «Exención transmisión bens inmobles ( 6º LIS)» da páxina 13 do modelo 200, o 50 por cento das rendas positivas derivadas da transmisión dos inmobles (non excluídos da aplicación) referidos, sen que formen parte desas rendas as perdas por deterioración relativas a tales inmobles transmitidos, nin as cantidades correspondentes á reversión do exceso de amortización que fose fiscalmente deducible en relación coa amortización contabilizada.