Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Rendas procedentes da transmisión de inmobilizado obtidas polas Autoridades Portuarias

A disposición adicional sesaxésimo oitava da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2018, establece que con efectos para os períodos impositivos iniciados a partir de 1 de xaneiro de 2017, e con vixencia indefinida, estarán exentas no Imposto sobre Sociedades as rendas obtidas polas Autoridades Portuarias como consecuencia da transmisión de elementos do seu inmobilizado, sempre que o importe total da transmisión se destine á amortización de préstamos concedidos por Puertos do Estado ou por entidades oficiais de crédito para financiar investimentos en elementos do inmobilizado relacionados co seu obxecto ou finalidade específica.

Cumprimentación do modelo 200

En aplicación da disposición adicional sesaxésimo oitava da Lei 6/2018, as Autoridades Portuarias deberán incluír na casa [01824] «Rendas procedentes de transmisión de inmobilizado obtidas polas Autoridades Portuarias ( 68ª Lei 6/2018)» da páxina 13 do modelo 200, o importe das rendas que obteñan como consecuencia da transmisión de elementos do seu inmobilizado, e que estean exentas por cumprir coa finalidade esixida na devandita disposición adicional.