Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

UEFA Women's Champions League 2020 (DÁ 6ª Lei 10/2021)

A disposición adicional sexta da Lei 10/2021, do 9 de xullo, de traballo a distancia establece un réxime fiscal específico aplicable á final da «UEFA Women's Champions League 2020».

En relación co Imposto sobre Sociedades, este réxime fiscal establece que as persoas xurídicas residentes en territorio español constituídas con motivo da final da «UEFA Women's Champions League 2020» pola entidade organizadora ou polos equipos participantes estarán exentas do Imposto sobre Sociedades polas rendas obtidas durante a celebración do acontecemento e na medida que estean directamente relacionadas coa súa participación nel.

O establecido no parágrafo anterior aplicarase igualmente no Imposto sobre a Renda de non Residentes aos establecementos permanentes que a entidade organizadora da final da «UEFA Women's Champions League 2020» ou os equipos participantes constitúan en España con motivo do acontecemento polas rendas obtidas durante a súa celebración e na medida que estean directamente relacionadas coa súa participación nel.

Ademais, estarán exentas as rendas obtidas sen establecemento permanente pola entidade organizadora da final da «UEFA Women's Champions League 2020» ou os equipos participantes, xeradas con motivo da celebración da final da «UEFA Women's Champions League 2020» e na medida que estean directamente relacionadas coa súa participación naquela.

Cumprimentación do modelo 200

Os contribuíntes do Imposto sobre Sociedades que apliquen este réxime fiscal específico, para os períodos impositivos iniciados dentro do ano 2020, deberán consignar nas casas [02312] e [02313] «UEFA Women's Champions League 2020 (RDL 28/2020)» da páxina 13 do modelo 200, as correccións ao resultado contable que correspondan pola aplicación das exencións ás que se fixo referencia no apartado anterior.