Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Débeda tributaria de actos xurídicos documentados (Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados)

Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir de 10 de novembro de 2018, o artigo 15 m) da LIS establece que non será gasto deducible a débeda tributaria do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados, modalidade Actos Xurídicos Documentados, documentos notariais, cando se trate de escrituras de préstamos con garantía hipotecaria nos que o suxeito pasivo sexa prestamista (parágrafo segundo do artigo 29 do Texto refundido da Lei do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/1993, do 24 de setembro).

Cumprimentación do modelo 200

En aplicación do disposto neste precepto, o contribuínte no período impositivo en que se contabilicen os referidos gastos non deducibles fiscalmente, deberá realizar un axuste positivo na casa [01813] «Débeda tributaria de actos xurídicos documentados (ITP e AJD) (art.º 15 m) LIS)» da páxina 12 do modelo 200.