Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Diminución de valor orixinada por criterio de valor razoable

Para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2017, introdúcese no artigo 15 l) da LIS unha excepción á regra xeral establecida polo artigo 17.1 da devandita Lei, segundo a cal as variacións de valor orixinadas por aplicación do criterio do valor razoable non terán efectos fiscais mentres non deban imputarse á conta de perdas e ganancias.

A estes efectos, o artigo 15 l) do LIS establece que non serán deducibles as diminucións de valor orixinadas por aplicación do criterio do valor razoable correspondentes a valores representativos das participacións no capital ou nos fondos propios de entidades que cumpran requisitos esixidos polo artigo 15 k) da devandita Lei, que se imputen na conta de perdas e ganancias, salvo que, con carácter previo, se integrase na base impoñible, se é o caso, un incremento de valor correspondente a valores homoxéneos do mesmo importe.

Cumprimentación do modelo 200

En aplicación do establecido no artigo 15.l) do LIS, o contribuínte deberá incluír na casa [01808] «Diminución de valor orixinada por criterio de valor razoable (art.º 15 l) LIS)» da páxina 12 do modelo 200, o importe das diminucións de valor orixinadas por aplicación do criterio do valor razoable correspondentes a valores representativos das participacións no capital ou nos fondos propios de entidades que cumpran os citados requisitos.

Aplicación artigo 15 k) LIS

Se cumpre os dous requisitos do art.º 21.1.a) LIS:

  • Participación ≥ 5% ou V. Adq.> 20 M€ (Participacións adquiridas antes 01-01-2021)
  • Antigüidade 1 ano

Non é necesario que cumpra cos requisitos do art.º 21.1.a) LIS:

  • Participación ≥ 5% ou V. Adq.> 20 M€ (Participacións adquiridas antes 01-01-2021)
  • Antigüidade 1 ano
Ademais, cumpre o requisito do art.º 21.1.b) LIS, é dicir, a entidade participada tributa
a tipo nominal ≥ 10%
Pero non cumpre o requisito do art.º 21.1.b) LIS, é dicir, a entidade participada tributa
a tipo nominal <10%
Entón, aplicarase o artigo 15 k) do LIS