Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Gastos por donativos e liberalidades

O artigo 15 e) da LIS establece a non deducibilidad fiscal de certos donativos e liberalidades.

Dentro desta letra e), non se inclúen os gastos por atencións a clientes ou provedores nin os que conforme aos usos e costumes se efectúen con respecto ao persoal da empresa nin os realizados para promover, directa ou indirectamente, a venda de bens e prestación de servizos, nin os que se achen correlacionados cos ingresos.Non obstante, os gastos por atencións a clientes ou provedores serán deducibles co límite do 1 por cento do importe neto da cifra de negocios do período impositivo.

Tampouco se entenderán comprendidos nesta letra e), as retribucións aos administradores polo desempeño de funcións de alta dirección, ou outras funcións derivadas dun contrato de carácter laboral coa entidade.

Cumprimentación do modelo 200

Para estes efectos, no período impositivo en que se contabilicen estes gastos por donativos e liberalidades non deducibles fiscalmente, deberase realizar un axuste positivo ao resultado contable na casa [00339] «Gastos por donativos e liberalidades (art.º 15 e) LIS)» da páxina 12 do modelo 200.