Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Cambio de criterios contables

O artigo 11.3.2º da LIS establece que os cargos ou abonos a partidas de reservas, rexistrados como consecuencia de cambios de criterios contables, se integrarán na base impoñible do período impositivo en que estes se realicen.

Cumprimentación do modelo 200

Conforme ao anterior, nas casas [00355] e [00356] «Cambio de criterios contables (art.º 11.3.2º LIS)» da páxina 12 do modelo 200, deberase recoller o importe deses cargos ou abonos, como consecuencia da súa integración na base impoñible do período impositivo en que estes se realicen.

Non obstante, cando se cumpran estas casas, débese ter en conta que non se integrarán na base impoñible os referidos cargos e abonos a reservas que estean relacionados con ingresos ou gastos, respectivamente, devindicados e contabilizados de acordo cos criterios contables existentes nos períodos impositivos anteriores, sempre que se tivesen integrado na base impoñible dos devanditos períodos, nin tampouco eses gastos e ingresos contabilizados de novo con ocasión da súa devindicación, de acordo co cambio de criterio contable.