Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Outros axustes vinculados á imputación temporal

Cumprimentación do modelo 200

Nas casas [00361] e [00362] «Outras diferenzas de imputación temporal de ingresos e gastos (art.º 11 LIS da páxina 12 do modelo 200, deberanse recoller, ademais dos axustes recollidos no apartado «Consideracións xerais» deste capítulo, todas as correccións xeradas por diferenzas de imputación temporal que non teñan cabida en casas específicas creadas no modelo 200.

Así, o artigo 11.5 do LIS establece que non se integrará na base impoñible a reversión de gastos que non fosen fiscalmente deducibles.

No artigo 11.7 do LIS establécese que cando se eliminen provisións, por non se aplicar á súa finalidade, sen abono a unha conta de ingresos do exercicio, o seu importe integrarase na base impoñible da entidade que as tivese dotado, na medida que a devandita dotación se tivese considerado gasto deducible.

Por último, o artigo 11.8 do LIS establece que cando a entidade sexa beneficiaria ou teña recoñecido o dereito de rescate de contratos de seguro de vida nos que, ademais, asuma o risco de investimento, integrará en todo caso na base impoñible a diferenza entre o valor liquidativo dos activos afectos á póliza ao final e ao comezo de cada período impositivo.

O disposto neste apartado non se aplicará aos seguros que instrumenten compromisos por pensións asumidos polas empresas nos termos previstos na Disposición adicional primeira do Texto Refundido da Lei de Regulación dos Plans e Fondos de Pensións, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/2002, de 29 de novembro, e na súa normativa de desenvolvemento.

O importe das rendas imputadas minorará o rendemento derivado da percepción de cantidades dos contratos.

Polo tanto, en relación co disposto nestes preceptos, o contribuínte deberá realizar nas casas [00361] y [00362], os axustes xerados pola non integración na base impoñible da reversión de gastos que non fosen fiscalmente deducibles, segundo establece o artigo 11.5 do LIS, ou cando se eliminen provisións por non se aplicar a súa finalidade segundo o disposto no artigo 11.7 do LIS, ou cando a entidade sexa beneficiaria ou teña recoñecido o dereito de rescate de contratos de seguro de vida nos que, ademais, asuma o risco de investimento, nos termos establecidos polo artigo 11.8 do LIS.