Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Reversión da deterioración do valor dos elementos patrimoniais

O artigo 11.6 da LIS establece que a reversión dunha deterioración ou corrección de valor que fose fiscalmente deducible, imputarase na base impoñible do período impositivo no que se producise a devandita reversión, sexa na entidade que practicou a corrección ou noutra vinculada con ela.A mesma regra se aplicará no suposto de perdas derivadas da transmisión de elementos patrimoniais que tiveren sido novamente adquiridos.

Cumprimentación do modelo 200

En aplicación do disposto neste artigo, haberá que realizar unha serie de axustes que se recollerán nas casas [00359] e [00360] «Reversión da deterioración de valor de elementos patrimoniais (art. 11.6 LIS)» da páxina 12 do modelo 200:

  • Cando recupérese o valor dun elemento cuxa depreciación nun momento anterior motivou a dotación dunha deterioración ou corrección de valor que foi fiscalmente deducible no seu momento, se deberá incluír na casa [00359] o importe correspondente á reversión da deterioración ou corrección de valor do elemento patrimonial.

  • No caso en que unha entidade transmita unha entidade vinculada, un elemento patrimonial sobre o que tivese computado a dotación dunha deterioración ou corrección de valor que foi fiscalmente deducible, e a reversión da deterioración ou corrección do valor, se produce nun momento posterior á devandita transmisión, a entidade adquirente deberá incluír na casa [00359] o importe correspondente á devandita reversión.

    En cambio, se a transmisión realízase a unha entidade non vinculada, no período impositivo correspondente á transmisión, a entidade transmitente deberá incluír na casa [00360], o importe que, con ocasión da reversión da deterioración de valor do elemento patrimonial, incluíu na casa [00359] nun período impositivo anterior.

  • No suposto en que unha entidade transmita un elemento patrimonial a un terceiro xerándose unha perda na devandita transmisión, e posteriormente vólvao adquirir producíndose unha recuperación do valor deste, a entidade transmitente deberá consignar na casa [00359] o importe correspondente á devandita reversión.