Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Outras correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias

Nas casas [00413] e [00414] «Outras correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias» incluiranse outras correccións de aumento e de diminución que proceda efectuar sobre o importe da casa [00501] de resultado da conta de perdas e ganancias antes de Imposto sobre Sociedades, para a determinación da base impoñible, sempre que non estean expresamente previstas en ningunha das correccións recollidas nas casas anteriores do apartado «Detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección por IS)».

Entre as circunstancias que darán lugar á cumprimentación destas casas pódense citar a título de exemplo e sen carácter exhaustivo:

 • Correccións ocasionadas pola aplicación do disposto na disposición adicional terceira da LIS, que establece a non integración na base impoñible das rendas positivas que se puxesen de manifesto no período impositivo como consecuencia de:

  1. A percepción das seguintes axudas da política agraria comunitaria:

   1. Abandono definitivo do cultivo do viñedo.
   2. Prima ao arranque de plantacións de maceiras.
   3. Prima ao arranque de plataneras.
   4. Abandono definitivo da produción leiteira.
   5. Abandono definitivo do cultivo de peras, melocotóns e nectarinas.
   6. Arranque de plantacións de peras, melocotóns e nectarinas.
   7. Abandono definitivo do cultivo da remolacha azucreira e da cana de azucre.
  2. A percepción das seguintes axudas da política pesqueira comunitaria:pola paralización definitiva da actividade pesqueira dun buque e pola súa transmisión para a constitución de sociedades mixtas en terceiros países, así como polo abandono definitivo da actividade pesqueira.

  3. A percepción de axudas públicas que teñan por obxecto reparar a destrución, por incendio, inundación, afundimento, erupción volcánica ou outras causas naturais de elementos patrimoniais afectos ao exercicio de actividades económicas.

  4. A percepción das axudas ao abandono da actividade de transporte por estrada satisfeitas polo Ministerio de Fomento a transportistas que cumpran os requisitos establecidos na normativa reguladora da concesión das devanditas axudas.

  5. A percepción de indemnizacións públicas a causa do sacrificio obrigatorio da cabana gandeira, no marco de actuacións destinadas á erradicación de epidemias ou enfermidades.

 • Correccións motivadas pola aplicación da disposición adicional sétima do LIS, relativo á non integración na base impoñible do Imposto sobre Sociedades dos incrementos e diminucións de patrimonio que se poñan de manifesto como consecuencia da adscrición do equipo profesional a unha sociedade anónima deportiva de nova creación.

 • Correccións que poidan xurdir da aplicación dos supostos contemplados nas disposicións transitorias quinta e sexta do texto refundido da Lei de Regulación dos Plans e fondos de pensións, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/2002, do 29 de decembro.

A ter en conta:

As achegas que os socios realicen para repoñer o patrimonio neto da sociedade, debido ao desequilibrio entre o capital social e o devandito patrimonio de conformidade co Real Decreto Lexislativo 1/2010, do 2 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Sociedades de Capital, non se computan como ingresos.Tales achegas non se integran no resultado contable e a Lei do Imposto non establece ningunha corrección ao respecto.