Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Perdas por deterioración de inmobilizado material, investimentos inmobiliarios e inmobilizado intanxible, incluído o fondo de comercio

No artigo 13.2.a) da LIS establécese que para os períodos impositivos iniciados a partir de 1 de xaneiro de 2015, as perdas por deterioración do inmobilizado material, investimentos inmobiliarios e inmobilizado intanxible, incluído o fondo de comercio, non son deducibles fiscalmente.

Cumprimentación do modelo 200

En aplicación do disposto neste precepto, haberá que realizar os seguintes axustes nas casas [00331] e [00332] «Perdas por deterioración de inmobilizado material, investimentos inmobiliarios e inmobilizado intanxible, incluído o fondo de comercio (art. 13.2 a) e DT 15 LIS)» da páxina 12 do modelo 200:

  • Na casa [00331] de aumentos, o contribuínte deberá incluír o importe das perdas por deterioración dos valores representativos da participación no capital ou nos fondos propios contabilizadas no período impositivo obxecto de declaración, que non sexan deducibles fiscalmente segundo o disposto no artigo 13.2.a) do LIS.

  • En cambio, cando nun período impositivo posterior ao da contabilización das citadas perdas por deterioración que orixinou un axuste positivo ao resultado contable (casa [00331]) por non ser fiscalmente deducible, prodúzase a recuperación de valor da deterioración, o contribuínte deberá incluír na casa [00332] o importe correspondente á devandita reversión.

  • En relación co disposto no artigo 13.2.a) do LIS, a disposición transitoria décimo quinta do LIS establece un réxime transitorio segundo o cal a reversión das perdas por deterioración do inmobilizado material, investimentos inmobiliarios e inmobilizado intanxible que tivesen resultado fiscalmente deducibles en períodos impositivos iniciados con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015, se integrarán na base impoñible do Imposto sobre Sociedades do período impositivo en que se produza a recuperación do seu valor no ámbito contable.Neste caso, a devandita integración recollerase na casa [00331] de aumentos.