Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Perdas por deterioración de valores representativos de participación no capital ou fondos propios

1.Suposto do artigo 13.2 b) da LIS

Neste artigo establécese que non serán deducibles as perdas por deterioración dos valores representativos da participación no capital ou nos fondos propios de entidades cando no período impositivo en que se rexistra da deterioración, se dalgunha das seguintes circunstancias:

 • Non se cumpra o requisito establecido no artigo 21.1 a) do LIS.Este requisito consiste en que a porcentaxe de participación, directa ou indirecta, no capital ou nos fondos propios da entidade sexa, polo menos, do 5 por cento.Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2021, elimínase o requisito alternativo consistente en que o valor de adquisición da participación sexa superior a 20 millóns de euros, aínda que na disposición transitoria cuadraxésima do LIS se engade un réxime transitorio a aplicar por un período de 5 anos ás participacións adquiridas nos períodos impositivos iniciados con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2021, que tivesen un valor de adquisición superior a 20 millóns de euros, sen alcanzar a porcentaxe do 5 por cento establecido no artigo 21.1 a) do LIS.Ademais, esíxese que a participación se deberá posuír de xeito ininterrompido durante polo menos 1 ano, e

 • Que no caso de participación no capital ou nos fondos propios de entidades non residentes en territorio español, no devandito período impositivo cúmprase, ademais, o requisito establecido en artigo 21.1 b) do LIS, é dicir, que a entidade estivese suxeita e non exenta por un imposto estranxeiro de natureza idéntica ou análoga a este Imposto a un tipo nominal de, polo menos, o 10 por cento.

Cumprimentación do modelo 200

En aplicación do disposto no artigo 13.2 b) do LIS o contribuínte deberá realizar os seguintes axustes nas casas [00325] e [00326] «Axustes por perdas por deterioración de valores representativos de participación no capital ou fondos propios (art. 13.2 b) LIS)» da páxina 12 do modelo 200:

 • Na casa [00325] de aumentos, o contribuínte deberá consignar o importe das perdas por deterioración dos valores representativos da participación no capital ou nos fondos propios de entidades contabilizadas no período impositivo obxecto de declaración, que non son deducibles por aplicación do artigo 13.2 b) do LIS.

 • Non obstante, de acordo co disposto no artigo 20 do LIS, estas perdas por deterioración serán deducibles no período impositivo en que a participación se transmita ou se dea de baixa, sempre que os requisitos sinalados se dean durante o ano anterior a que se produza a transmisión ou baixa da participación.

  Nestes casos, o contribuínte no período impositivo posterior ao da contabilización das citadas perdas por deterioración que orixinou un axuste positivo ao resultado contable (casa [00325]) por non ser fiscalmente deducibles, deberá incluír na casa [00326] de diminucións, o importe correspondente á devandita deterioración como consecuencia da súa reversión.

Se non cumpre un ou ningún dos requisitos do art.º 21.1.a) LIS:

 • Participación ≥ 5% ou V. Adq.> 20M€ (Participacións adquiridas antes 01-01-2021)
 • Antigüidade 1 ano

Pero si cumpre o requisito do art.º 21.1.b) LIS, é dicir, a entidade participada tributa a tipo nominal ≥ 10%

Entón aplicarase o artigo 13.2 LIS.

Polo tanto, non serán deducibles, aínda que si serán deducibles cando a participación transmítase ou déase de baixa (art.º 20 LIS).

2.Suposto do artigo 15 k) do LIS

Neste artigo establécese que non serán deducibles as perdas por deterioración dos valores representativos da participación no capital ou nos fondos propios de entidades cando no período impositivo en que se rexistra a deterioración, respecto das que se dalgunha das seguintes circunstancias:

 • Cúmpranse os requisitos establecidos no artigo 21 do LIS, ou

 • Que no caso de participación no capital ou nos fondos propios de entidades non residentes en territorio español, no devandito período impositivo non se cumpra o requisito establecido no artigo 21.1 b) do LIS.

Cumprimentación do modelo 200

En aplicación do disposto neste precepto, o contribuínte deberá incluír na casa [01807] «Perdas por deterioración de valores representativos de participacións no capital ou fondos propios (art. 15 k) LIS» da páxina 12 do modelo 200, o importe das perdas por deterioración dos valores representativos da participación no capital ou nos fondos propios de entidades contabilizadas no período impositivo obxecto de declaración, que non son deducibles por aplicación do artigo 15 k) do LIS.

Aplicación artigo 15 k) LIS

Se cumpre os dous requisitos do art.º 21.1.a) LIS:

 • Participación ≥ 5% ou V. Adq.> 20M€ (Participacións adquiridas antes 01-01-2021)
 • Antigüidade 1 ano

Non é necesario que cumpra cos requisitos do art.º 21.1.a) LIS:

 • Participación ≥ 5% ou V. Adq.> 20M€ (Participacións adquiridas antes 01-01-2021)
 • Antigüidade 1 ano
Ademais, cumpre o requisito do art.º 21.1.b) LIS, é dicir, a entidade participada tributa
a tipo nominal ≥ 10%
Pero non cumpre o requisito do art.º 21.1.b) LIS, é dicir, a entidade participada tributa
a tipo nominal < 10%
Entón, aplicarase o artigo 15 k) do LIS.
Polo tanto, non serán deducibles en ningún caso.