Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Perdas por deterioración dos créditos derivadas das posibles insolvencias dos debedores (art. 13.1 LIS) non afectadas polo artigo 11.12 nin a DT 33ª.1 do LIS

Cando existe un risco no cobramento dun determinado crédito, as entidades están obrigadas contablemente a dotar unha perda por deterioración.

En cambio, o artigo 13.1 da LIS establece que só serán fiscalmente deducibles as perdas por deterioración dos créditos derivadas das posibles insolvencias de debedores cando no momento da devindicación do imposto concorra algunha das circunstancias seguintes:

 1. Que transcorrese o prazo de seis meses dende o vencemento da obriga.

  Importante:

  Con efectos para os períodos impositivos que se inicien no ano 2020 e no ano 2021, o Real Decreto-lei 35/2020, do 22 de decembro, de medidas urxentes de apoio ao sector turístico, a hostalaría e o comercio e en materia tributaria, establece no seu artigo 14 que os contribuíntes do Imposto sobre Sociedades que cumpran as condicións do artigo 101 do LIS para ser considerados empresas de reducida dimensión, poderán deducir, nos devanditos períodos, as perdas por deterioración dos créditos derivadas das posibles insolvencias de debedores cando transcorran tres meses dende o vencemento da obriga a que se refire a letra a) do artigo 13.1 do LIS.

  Desta forma, para as empresas de reducida dimensión redúcese nos devanditos períodos o prazo establecido para poder deducir as perdas por deterioración dos créditos derivadas das posibles insolvencias de debedores, pasando de 6 meses a 3 meses, o tempo que se esixe que transcorrese entre o vencemento da obriga e a devindicación do imposto.

 2. Que o debedor estea declarado en situación de concurso.

 3. Que o debedor estea procesado polo delito de alzamento de bens

 4. Que as obrigas fosen reclamadas xudicialmente ou sexan obxecto dun litixio xudicial ou procedemento arbitral de cuxa solución dependa o seu cobramento.

Non obstante, aínda que concorran as circunstancias anteriores, non serán fiscalmente deducibles:

 • As correspondentes a créditos debidos por entidades de dereito público, agás que sexan obxecto dun procedemento arbitral ou xudicial que verse sobre a súa existencia ou contía.

 • As correspondentes a créditos debidos por persoas ou entidades vinculadas, salvo que estean en situación de concurso e se producise a apertura da fase de liquidación polo xuíz, nos termos establecidos no Real Decreto Lexislativo 1/2020, do 5 de maio, polo que se aproba o texto refundido da Lei Concursal.

 • As correspondentes a estimacións globais do risco de insolvencias de clientes e debedores.

Cumprimentación do modelo 200

Estas diferenzas de criterio entre a norma contable e a norma fiscal, determina a necesidade de realizar unha serie de axustes nas casas [00321] e [00322] «Perdas por deterioración do art.º 13.1 LIS non afectadas polo art.º 11.12 LIS nin pola DT 33ª.1 LIS» da páxina 12 do modelo 200:

 • Na casa [00321] de aumentos, o contribuínte incluirá o importe das perdas por deterioración de valor dos créditos derivadas das posibles insolvencias de debedores contabilizadas no período impositivo obxecto de declaración, que non sexan deducibles fiscalmente segundo o disposto no artigo 13.1 do LIS.

 • En cambio, o contribuínte incluirá na casa [00322] de diminucións o importe desas perdas contabilizadas no período en que sexan deducibles fiscalmente por cumprir cos requisitos do artigo 13.1 do LIS.

 • Cando nun período impositivo posterior ao da contabilización das citadas perdas por deterioración que orixinou un axuste positivo ao resultado contable (casa [00321]) por non ser fiscalmente deducible, prodúzase a recuperación de valor da deterioración, o contribuínte deberá incluír na casa [00322] o importe correspondente á devandita reversión.

A ter en conta:

Nestas casas [00321] e [00322] «Perdas por deterioración do art.º 13.1 LIS non afectadas polo art.º 11.12 LIS nin pola DT 33ª.1 LIS» só deberán figurar os importes relativos ás perdas por deterioración dos créditos do artigo 13.1 do LIS, sempre que non estean afectadas polo disposto no artigo 11.12 da devandita norma, en cuxo caso deberán declararse segundo o disposto no apartado seguinte (casas [00415] e [00211] «Perdas por deterioración do art.º 13.1 LIS e provisións e gastos (arts.14.1 e 14.2 LIS) aos que se refire o art.º 11.12 e DT 33º.1 LIS»).