Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Límites na integración na base impoñible destes gastos non deducibles fiscalmente no momento da súa contabilización

Como xa vimos en ao apartado anterior, os gastos que non foron deducibles no período impositivo en que se contabilizaron aos que se refire o artigo 11.12 da LIS, se integrarán na base impoñible do período impositivo no que se cumpran as condicións para a deducibilidad fiscal de acordo co establecido na normativa do Imposto sobre Sociedades, tendo en conta os seguintes límites:

 1. Segundo o disposto no primeiro parágrafo do artigo 11.12 do LIS, estes gastos integraranse na base impoñible de acordo co establecido nesta Lei, co límite do 70 por cento da base impoñible positiva previa á súa integración, á aplicación da reserva de capitalización establecida no artigo 25 desta Lei e á compensación de bases impoñibles negativas.

  En relación co límite do 70 por cento, a disposición adicional décimo quinta do LIS establece que, para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2016, os contribuíntes cuxo importe neto da cifra de negocios sexa polo menos de 20 millóns de euros durante os 12 meses anteriores á data en que se inicie o período impositivo, substituirán o devandito límite polos seguintes:

  • o 50 por cento, cando nos referidos 12 meses o importe neto da cifra de negocios sexa polo menos de 20 millóns de euros, pero inferior a 60 millóns de euros.

  • o 25 por cento, cando nos referidos 12 meses o importe neto da cifra de negocios sexa polo menos de 60 millóns de euros.

  As cantidades non integradas nun período impositivo serán obxecto de integración nos períodos impositivos seguintes co mesmo límite.Para estes efectos, integraranse en primeiro lugar as dotacións correspondentes aos períodos impositivos máis antigos.

 2. Para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2016, segundo o disposto no artigo 130.1 e a disposición transitoria trixésimo terceira do LIS, o límite establecido no artigo 11.12 do LIS para a integración na base impoñible dos gastos que non foron fiscalmente deducibles no período impositivo en que se contabilizaron, só se aplicará sobre aqueles que xeraron activos por imposto diferido susceptibles de ser convertidos en crédito fronte á Administración Tributaria, por un importe igual á cota líquida positiva correspondente ao período impositivo de xeración daqueles.

Cumprimentación do modelo 200

A aplicación do límite establecido en artigo 11.12 do LIS na integración na base impoñible destes gastos que non foron deducibles no período impositivo en que se contabilizaron e que xeraron activos por imposto diferido, dá lugar á realización de axustes que se recollerán nas casas [00416] e [00543] «Aplicación do límite do art.º 11.12 LIS, ás perdas por deterioración do art.º 13.1 LIS e provisións e gastos (arts.14.1 e 14.2 do LIS)» da páxina 12 do modelo 200:

 • No período impositivo en que eses gastos sexan fiscalmente deducibles ademais de consignar o seu importe na casa [00211], deberase cumprir a casa [00416] co importe deses gastos cuxa deducibilidad non é aplicable no devandito período por exceder do límite previsto no primeiro parágrafo do artigo 11.12 do LIS.É dicir, na casa [00416] deberá figurar a diferenza entre o importe consignado na casa [00211] e o importe correspondente ao límite previsto no devandito artigo.

 • Respecto aos gastos que non foron integrados na base impoñible no período impositivo que foron deducibles por exceder do límite establecido no primeiro parágrafo do artigo 11.12 do LIS, deberanse integrar nos períodos impositivos inmediatos seguintes na casa [00543], tendo en conta igualmente o mesmo límite.A isto efectos, o parágrafo segundo do artigo 11.12 do LIS establece que se integrarán en primeiro lugar as dotacións correspondentes aos períodos impositivos máis antigos.

  A ter en conta:

  As casas [00416] e [00543] «Aplicación do límite do art.º 11.12 LIS, ás perdas por deterioración do art.º 13.1 LIS e provisións e gastos (arts.14.1 e 14.2 do LIS)» non deben ser cumpridas polas sociedades cooperativas, que cumprirán, no seu lugar, as casas [00408] e [01037] «Aplicación do límite do art.º 11.12 LIS ás perdas por deterioración do art.º 13.1 LIS e provisións e gastos (art. 14.1 e 14.2 LIS)» da páxina 14 do modelo 200.