Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Supostos prácticos

A entidade «Z» xerou no exercicio 2020 gastos fiscalmente non deducibles de 10.000 euros por dotacións a sistemas de previsión social que xeraron activos por imposto diferido do artigo 11.12 da LIS, aos que resulta de aplicación o dereito establecido no artigo 130 do LIS.Posteriormente, no exercicio 2021, estes gastos pasan a ser fiscalmente deducibles.

Suposto 1

Supoñemos que o importe da cifra de negocios da entidade «Z» nos 12 meses anteriores ao inicio do período impositivo correspondente a 2021 é de 15 millóns de euros.

A base impoñible positiva previa da entidade é de 8.000 euros.

Neste caso, no exercicio 2020 a entidade debeu consignar na casa [00415] de aumentos o importe de 10.000 euros correspondente ao gasto por dotacións a sistemas de previsión social que non foi fiscalmente deducible no devandito período.

No exercicio 2021, ese gasto pasa a ser fiscalmente deducible.Non obstante, a entidade debe ter en conta o límite establecido no artigo 11.12 do LIS que para entidades cuxo importe da cifra de negocios nos 12 meses anteriores ao inicio do período impositivo sexa inferior a 20 millóns de euros, é do 70 por cento.Polo tanto, a entidade consignará na casa [00211] de diminucións o importe de 10.000 euros correspondente ao gasto por dotacións a sistemas de previsión social que si é deducible neste exercicio.Así mesmo, a entidade deberá consignar na casa [00416] de aumentos o importe de 4.400 (10.000 - 5.600) euros que por aplicación do límite establecido para o exercicio 2021 no artigo 11.12 do LIS, non son deducibles no devandito exercicio.

Suposto 2

Supoñemos que o importe da cifra de negocios da entidade «Z» nos 12 meses anteriores ao inicio do período impositivo correspondente a 2021 é de 45 millóns de euros.

A base impoñible positiva previa da entidade é de 8.000 euros.

Neste caso, no exercicio 2020 a entidade debeu consignar na casa [00415] de aumentos o importe de 10.000 euros correspondente ao gasto por dotacións a sistemas de previsión social que non foi fiscalmente deducible no devandito período.

No exercicio 2021, ese gasto pasa a ser fiscalmente deducible.Non obstante, a entidade debe ter en conta o límite establecido no artigo 11.12 do LIS que para entidades cuxo importe da cifra de negocios nos 12 meses anteriores ao inicio do período impositivo sexa igual ou superior a 20 millóns de euros, pero inferior a 60 millóns de euros é do 50 por cento ( 15 do LIS).Polo tanto, a entidade consignará na casa [00211] de diminucións o importe de 10.000 euros correspondente ao gasto por dotacións a sistemas de previsión social que si é deducible neste exercicio.Así mesmo, a entidade deberá consignar na casa [00416] de aumentos o importe de 6.000 (10.000 - 4.000) euros que por aplicación do límite establecido para o exercicio 2021 no artigo 11.12 e na disposición adicional décimo quinta do LIS, non son deducibles no devandito exercicio.