Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Perdas por deterioración de valores representativos de débeda

No artigo 13.2 c) da LIS establécese a non deducibilidad fiscal das perdas por deterioración dos valores representativos de débeda.

Cumprimentación do modelo 200

En aplicación do disposto no citado artigo, o contribuínte deberá realizar os seguintes axustes nas casas [00327] e [00328] «Perda por deterioración de valores representativos de débeda (art.º 13.2.c) e DT 15º LIS)» da páxina 12 do modelo 200:

  • O contribuínte deberá incluír na casa [00327] de aumentos, o importe correspondente ás perdas por deterioración dos valores representativos de débeda contabilizadas no período impositivo obxecto de declaración, que non sexan deducibles fiscalmente segundo o disposto no artigo 13.2 c) do LIS.

  • Non obstante, cando nun período impositivo posterior ao da contabilización das citadas perdas por deterioración que orixinou un axuste positivo ao resultado contable (casa [00327]) por non ser fiscalmente deducible, se produza a recuperación de valor da deterioración, o contribuínte deberá incluír na casa [00328] o importe correspondente á devandita reversión.

  • En relación co disposto no artigo 13.2 c) do LIS, a disposición transitoria décimo quinta do LIS, establece un réxime transitorio segundo o cal a reversión das perdas por deterioración os valores representativos de débeda que tivesen resultado fiscalmente deducibles en períodos impositivos iniciados con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015, se integrarán na base impoñible do Imposto sobre Sociedades do período impositivo en que se produza a recuperación do seu valor no ámbito contable.A estes efectos, a devandita integración recollerase na casa [00327] de aumentos.