Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Gastos e provisións por pensións non afectados polo artigo 11.12 LIS (artigos 14.1, 14.6 e 14.8 LIS)

Aínda que contablemente, as dotacións a provisións realizadas no período impositivo son deducibles, a normativa do Imposto sobre Sociedades establece a non deducibilidad dalgúns gastos por provisións, que implica que o contribuínte teña que realizar unha serie de axustes que deberá consignar nas casas [00335] e [00336] «Gastos e provisións por pensións non afectados polo art.º 11.12 LIS (arts.14.1, 14.6 e 14.8 LIS)» da páxina 12 do modelo 200:

 • O artigo 14.1 do LIS establece que non serán deducibles os gastos por provisións e fondos internos para a cobertura de continxencias idénticas ou análogas ás que son obxecto do Texto Refundido da Lei de Regulación dos Plans e Fondos de Pensións, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/2002, do 29 de novembro.

  Polo tanto, no período impositivo en que se contabilicen estes gastos por provisións e fondos internos, deberase consignar o importe destes na casa [00335] de aumentos.

  Non obstante, o artigo 14.1 do LIS establece que estes gastos serán fiscalmente deducibles no período impositivo en que se aboen as prestacións, polo que no devandito período impositivo se deberá consignar na casa [00336] de diminucións os importes correspondentes a eses gastos que, nun período impositivo anterior, se incluíron da forma que se indicou.

 • O artigo 14.6 do LIS establece que os gastos de persoal que se correspondan con pagamentos baseados en instrumentos de patrimonio, utilizados como fórmula de retribución aos empregados, e se satisfagan mediante a entrega destes, serán fiscalmente deducibles cando se produza esta entrega.

  En aplicación do disposto neste precepto, o contribuínte no período impositivo en que se contabilicen estes gastos de persoal consignar o importe destes na casa [00335] de aumentos.E no período impositivo no que se produza a entrega dos devanditos instrumentos, o contribuínte deberá consignar na casa [00336] de diminucións os importes correspondentes a eses gastos que, nun período impositivo anterior, se incluíron da forma que se indicou.

 • No parágrafo primeiro do artigo 14.8 do LIS establécese que serán deducibles os gastos relativos ao fondo de provisións técnicas efectuados polas sociedades de garantía recíproca, con cargo á súa conta de perdas e ganancias, ata que o mencionado fondo alcance a contía mínima obrigatoria a que se refire o artigo 9 da Lei 1/1994, do 11 de marzo, sobre Réxime Xurídico das Sociedades de Garantía Recíproca.As dotacións que excedan as contías obrigatorias serán deducibles nun 75 por cento.

  Polo tanto, a partir de que o fondo de provisións técnicas alcance esa contía mínima, os gastos relativos ao devandito fondo só serán deducibles nun 75 por cento, polo que haberá que consignar na casa [00335] de aumentos, o importe do 25 por cento correspondente a eses gastos non deducibles.