Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Outras provisións non deducibles fiscalmente non afectadas polo artigo 11.12 LIS

1.Provisións dos artigos 14.2, 14.3, 14.4 e 14.5 da LIS

O artigo 14.2 do LIS establece que non serán deducibles os gastos relativos a retribucións a longo prazo ao persoal mediante sistemas de achega definida ou prestación definida.

Non obstante, si serán deducibles as contribucións para a cobertura de continxencias análogas ás dos plans de pensións e as contribucións efectuadas polas empresas promotoras previstas na Directiva 2003/41/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 3 de xuño de 2003, sempre que cumpran os requisitos previstos no artigo 14.2 do LIS.

Así mesmo, o artigo 14.3 do LIS establece a non deducibilidad doutros gastos asociados a provisións:

  1. Os derivados de obrigas implícitas ou tácitas.

  2. Os concernentes aos custos de cumprimento de contratos que excedan aos beneficios económicos que se esperan recibir destes.

  3. Os derivados de reestruturacións, agás se se refiren a obrigas legais ou contractuais e non meramente tácitas.

  4. Os relativos ao risco de devolucións de vendas.

  5. Os de persoal que se correspondan con pagamentos baseados en instrumentos de patrimonio, utilizados como fórmula de retribución aos empregados, e se satisfagan en efectivo.

Por último, o artigo 14.4 do LIS establece a deducibilidad dos gastos correspondentes a actuacións ambientais, sempre que se correspondan cun plan formulado polo contribuínte e aceptado pola Administración tributaria.

Non obstante, segundo o disposto no artigo 14.5 do LIS, estes gastos non deducibles, ben porque así o establece a normativa.ou ben porque non cumpriron cos requisitos esixidos na norma, serán deducibles no período impositivo no que se aplique a provisión ou se destine o gasto á súa finalidade.

A ter en conta:

En relación coa non deducibilidad dos gastos asociados a provisións a que se refire o artigo 14.3 do LIS, a Dirección Genneral de los Tributos resolveu que non é deducible no Imposto sobre Sociedades unha provisión que ten por finalidade cubrir o risco derivado dunha posible indemnización futura en caso de despedimento dos traballadores, xa que a provisión non responde a unha obriga actual, legal ou contractual, senón que ten por finalidade cubrir o risco derivado dunha posible indemnización futura en caso de despedimento dos traballadores.Por iso, a provisión non será gasto fiscalmente deducible no período impositivo en que se dote esta dado que, no devandito momento, non existe a obriga certa de indemnizar os traballadores, senón unha simple expectativa.

Non obstante, segundo o disposto no artigo 14.5 do LIS, a dotación da provisión practicada polo contribuínte terá a consideración de gasto fiscalmente deducible no período impositivo en que a provisión se aplique á súa finalidade, e non no período impositivo en que se tivese practicado a súa dotación contable.

Cumprimentación do modelo 200

A diferenza entre o criterio contable e o criterio fiscal sobre a deducibilidad dos gastos mencionados neste apartado, dá lugar á realización dos seguintes axustes nas casas [00337] e [00338] «Outras provisións non deducibles fiscalmente (art.º 14 LIS) non afectadas polo art.º 11.12 LIS» da páxina 12 do modelo 200:

  • No período impositivo en que se contabilicen os gastos fiscalmente non deducibles, o contribuínte deberá incluír o seu importe na casa [00337] de aumentos ao resultado da conta de perdas e ganancias.

  • E no período impositivo en que a provisión aplíquese ou o gasto destínese á súa finalidade, o contribuínte deberá incluír na casa [00338] de diminucións, o importe correspondente aos devanditos gastos.

2.Provisións do artigo 14.7 do LIS

O artigo 14.7 do LIS establece que os gastos relativos ás provisións técnicas realizadas polas entidades aseguradoras, serán deducibles ata o importe das contías mínimas establecidas polas normas aplicables.Con ese mesmo límite, o importe da dotación no exercicio á reserva de estabilización será deducible na determinación da base impoñible, aínda cando non se integrase na conta de perdas e ganancias.Calquera aplicación da devandita reserva se integrará na base impoñible do período impositivo no que se produza.

Cumprimentación do modelo 200

En aplicación deste precepto, deberase consignar na casa [00337] o importe dos gastos relativos ás provisións técnicas realizadas polas entidades aseguradoras, así como o importe da dotación no exercicio á reserva de estabilización, que excedan do límite das contías mínimas establecidas polas normas aplicables.Así mesmo, no período impositivo en que as entidades aseguradoras apliquen a devandita reserva, deberán consignar o seu importe na casa [00338].

En caso de que o importe da dotación no exercicio á reserva de estabilización non se integrase na conta de perdas e ganancias, será deducible co límite mencionado, polo que deberá consignarse na casa [00338] o importe da dotación ata o límite.No período impositivo no que se produza a aplicación da devandita reserva, deberá consignarse ese importe na casa [00337].

Recorde:

Nas casas [00335] e [00336] «Gastos e provisións por pensións non afectados polo art.º 11.12 LIS (arts.14.1, 14.6 e 14.8 LIS)», só se debe consignar os importes relativos aos devanditos gastos que non estean afectados polo límite establecido no artigo 11.12 do LIS.

Se estivesen afectados polo devandito límite, o seu importe consignaríase nas casas [00415] e [00211] «Perdas por deterioración do art.º 13.1 LIS e provisións e gastos (arts.14.1 e 14.2 LIS) aos que se refire o art.º 11.12 e DT 33ª.1 LIS».

3.Provisións do artigo 14.9 do LIS

O artigo 14.9 do LIS establece que os gastos inherentes aos riscos derivados de garantías de reparación e revisión, serán deducibles ata o importe necesario para determinar un saldo da provisión non superior ao resultado de aplicar ás vendas con garantías vivas á conclusión do período impositivo a porcentaxe determinada pola proporción en que se tivesen achado os gastos realizados para facer fronte ás garantías habidas no período impositivo e nos dous anteriores en relación coas vendas con garantías realizadas nos devanditos períodos impositivos.

O disposto no parágrafo anterior tamén aplicarase ás dotacións para a cobertura de gastos accesorios por devolucións de vendas.

Cumprimentación do modelo 200

Polo tanto, os contribuíntes deberán realizar un axuste positivo na casa [00337] polo importe deses gastos que non resultan deducibles por exceder do importe establecido no devandito precepto.

Recorde:

Nas casas [00337] e [00338] «Outras provisións non deducibles fiscalmente (art. 14 LIS) non afectadas polo art.º 11.12 LIS», só se debe consignar os importes relativos aos devanditos gastos que non estean afectados polo límite establecido no artigo 11.12 do LIS.

Se estivesen afectados polo devandito límite, o seu importe consignaríase nas casas [00415] e [00211] «Perdas por deterioración do art.º 13.1 LIS e provisións e gastos (arts.14.1 e 14.2 LIS) aos que se refire o art.º 11.12 e DT 33º.1 LIS».