Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Subvencións públicas incluídas no resultado do exercicio, non integrables na base impoñible

No parágrafo segundo do artigo 14.8 da LIS establécese que non se integrarán na base impoñible as subvencións outorgadas polas Administracións públicas ás sociedades de garantía recíproca nin as rendas que se deriven das devanditas subvencións, sempre que unhas e outras se destinen ao fondo de provisións técnicas.O previsto neste apartado tamén aplicarase ás sociedades de reafianzamento en canto ás actividades que de acordo co previsto no artigo 11 da Lei sobre Réxime Xurídico das Sociedades de Garantía Recíproca, han de integrar necesariamente o seu obxecto social.

Cumprimentación do modelo 200

En aplicación do disposto neste precepto, o contribuínte deberá realizar os seguintes axustes na casa [00368] «Subvencións públicas incluídas no resultado do exercicio, non integrables na base impoñible (art. 14.8 LIS)» da páxina 12 do modelo 200:

  • Deberase incluír nesta casa [00368], o importe das subvencións que fosen outorgadas polas Administracións públicas ás sociedades de garantía recíproca, así como no seu caso o importe das rendas delas derivadas, sempre que unhas e outras se destinen ao fondo de provisións técnicas.

  • Así mesmo, deberase incluír na casa [00368], o importe das subvencións outorgadas polas Administracións públicas ás sociedades de reafianzamento, así como no seu caso o importe das rendas delas derivadas, sempre que unhas e outras se destinen ao fondo de provisións técnicas e que se refiran ás actividades que, de acordo co previsto no artigo 11 da Lei 1/1994, do 11 de marzo, sobre o Réxime Xurídico das Sociedades de Garantía Recíproca, han de integrar necesariamente no seu obxecto social.