Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Efectos da valoración contable diferente á fiscal

O artigo 20 da LIS establece que cando un elemento patrimonial ou un servizo teñan diferente valoración contable e fiscal, a entidade adquirente daquel integrará na súa base impoñible a diferenza entre ambas as dúas, do seguinte xeito:

  1. Tratándose de elementos patrimoniais integrantes do activo circulante, no período impositivo en que estes motiven a devindicación dun ingreso ou un gasto.

  2. Tratándose de elementos patrimoniais non amortizables integrantes do inmobilizado, no período impositivo en que estes se transmitan ou se dean de baixa.

  3. Tratándose de elementos patrimoniais amortizables integrantes do inmobilizado, nos períodos impositivos que resten de vida útil, aplicando á citada diferenza o método de amortización utilizado respecto dos referidos elementos, salvo que sexan obxecto de transmisión ou baixa con anterioridade, en cuxo caso, se integrará con ocasión desta.

  4. Tratándose de servizos, no período impositivo en que se reciban, agás que o seu importe deba incorporarse a un elemento patrimonial en cuxo caso se estará ao previsto nos parágrafos anteriores.

Cumprimentación do modelo 200

En aplicación do disposto neste precepto, no período impositivo que a entidade adquirente dun elemento patrimonial ou dun servizo teña diferente valoración contable e fiscal, deberá integrar nas casas [01015] e [01016] «Efectos da valoración contable diferente á fiscal (artigo 20 LIS)» da páxina 12 do modelo 200, a diferenza de ambos os dous valores.