Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Operacións de aumento de capital ou fondos propios por compensación de créditos

O artigo 17.2 da LIS establece que as operacións de aumento de capital ou fondos propios por compensación de créditos se valorarán fiscalmente polo importe do devandito aumento dende o punto de vista mercantil, con independencia de cal sexa a valoración contable.

Para estes efectos, o artigo 17.5 do LIS establece que neste suposto, a entidade transmitente integrará na súa base impoñible a diferenza entre o importe do aumento de capital ou fondos propios, na proporción que lle corresponda, e o valor fiscal do crédito capitalizado.

Cumprimentación do modelo 200

En aplicación do artigo 17.5 do LIS, a entidade transmitente deberá realizar nas casas [01818] e [01819] «Operacións de aumento de capital ou fondos propios por compensación de créditos (art. 17.2 LIS)», as correccións ao resultado contable que se deriven da devandita integración.