Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Compensación por conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración tributaria

Regulación: Artigo 130 LIS

As entidades que realicen a conversión dos activos por imposto diferido nos termos establecidos nos apartados 1 e 2 do artigo 130 do LIS (consulte o seguinte apartado), poderán optar por compensar os devanditos créditos con outras débedas de natureza tributaria de carácter estatal que o propio contribuínte xere a partir do momento da conversión, seguindo o procedemento establecido no artigo 69 do RIS.

Cumprimentación do modelo 200

No caso de que a entidade opte pola compensación dos créditos, deberá consignar o importe correspondente á devandita compensación na casa [00506] «Compensación por conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración tributaria (art. 130 LIS)» da páxina 14 bis do modelo 200:

  • No caso de que a entidade tribute exclusivamente na Administración de Estado, deberá consignar o importe na casa [01021] «Compensación por conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración tributaria (art. 130 LIS) (Estado)». Neste caso, o importe da casa [01021] coincidirá co da casa [00506].

  • No caso de que a entidade tribute ante unha ou varias Deputacións Forais da Comunidade Autónoma do País Vasco e/ou Comunidade Foral navarra, deberá consignar o importe na casa [01044] «Abono por conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración tributaria (art. 130 LIS) (D. Forales/Navarra)». A cumprimentación desta casa realizarase na páxina 26 do modelo 200.