Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Tipos de gravame vixentes

ContribuíntesTipos de gravame 2021
Tipo xeral 25 por 100
Entidades de nova creación do artigo 29.1 da LIS que realicen actividades económicas, agás que tributen a un tipo inferior, no primeiro período impositivo en que a base impoñible resulte positiva e no seguinte (non sendo aplicable a aquelas entidades que teñan a consideración de entidade patrimonial) 15 por 100
Entidades de nova creación constituídas entre o 1-1-2013 e o 31-12-2014 que realicen actividades económicas, que segundo a DT 22ª do LIS poden seguir aplicando o tipo de gravame establecido na 19ª do RDLeg. 4/2004, no primeiro período impositivo en que a base impoñible resulte positiva e no seguinte:
. Pola parte de base impoñible comprendida entre 0 e 300.000 euros
15 por 100
. Pola parte de base impoñible restante
20 por 100
Entidades de crédito 30 por 100
Entidades que se dediquen á exploración, investigación e explotación de xacementos e almacenamentos subterráneos de hidrocarburos segundo o previsto na Lei 34/1998 30 por 100
Entidades que desenvolvan exclusivamente a actividade de almacenamento de hidrocarburos propiedade de terceiros e ás que non lles resulta aplicable o réxime especial establecido no Capítulo IX do Título VII do LIS 25 por 100
Actividades relativas ao refino e calquera outras distintas das de exploración, investigación, explotación, transporte, almacenamento, depuración e venda de hidrocarburos extraidos ou da actividade de almacenamento subterráneo de hidrocarburos propiedade de terceiros 25 por 100
Sociedades de cooperativas de crédito e caixas rurais: (1)
. Resultados cooperativos
25 por 100
. Resultados extracooperativos
30 por 100
Cooperativas fiscalmente protexidas: (1)
. Resultados cooperativos
20 por 100
. Resultados extracooperativos
25 por 100
Entidades ás que sexa de aplicación o réxime fiscal establecido na Lei 49/2002 10 por 100
Entidades da Zona Especial de Canarias (artigo 43 Lei 19/1994), respecto á parte da base impoñible que corresponde ás operacións que se realicen material e efectivamente no ámbito xeográfico da ZEC (casa [00559]) 4 por 100
Fondo de investimento de carácter financeiro con determinadas condicións do artigo 29.4 do LIS 1 por 100
Sociedades e fondos de investimento inmobiliaria, que teñan por obxecto exclusivo o investimento en calquera tipo de inmoble de natureza urbana para o seu arrendamento e cumpran as condicións do artigo 29.4.c) do LIS, así como os que desenvolvan a actividade de promoción exclusivamente de vivendas para destinalas ao seu arrendamento e cumpran as condicións do artigo 29.4.d) do LIS 1 por 100
SICAV con determinadas condicións indicadas no artigo 29.4 do LIS que remite á Lei 35/2003 1 por 100
Fondo de regulación do mercado hipotecario 1 por 100
Fondos de Activos Bancarios (durante o período de tempo legalmente previsto) 1 por 100
Entidades en réxime especial SOCIMI establecido na Lei 11/2009:
. Con carácter xeral
0 por 100
. Gravame especial sobre os beneficios distribuídos
19 por 100
. Gravame especial sobre os beneficios non distribuídos
15 por 100
Fondos de pensións regulados polo Real Decreto Lexislativo 1/2002, do 29 de novembro 0 por 100

Nota á táboa:

(1) Para os únicos efectos de cumprir a casa [00558] «Tipo de gravame», o tipo de gravame a consignar polas sociedades cooperativas fiscalmente protexidas nesta será que corresponda aos resultados cooperativos:20 por cento (25 por cento se se trata de cooperativas de crédito e caixas rurais).(volver sociedades) (volver cooperativas)