Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Ámbito de aplicación

Regulación:Artigos 16 e 17 Lei 49/2002

Poderán aplicar esta dedución as entidades que realicen donativos, doazóns e achegas a favor das seguintes entidades:

  1. As entidades sen fins lucrativos ás que sexa de aplicación o réxime fiscal establecido no Título II da Lei 49/2002.

  2. O Estado, as Comunidades Autónomas e as Entidades Locais, así como os Organismos autónomos do Estado e as entidades autónomas de carácter análogo das Comunidades Autónomas e das Entidades Locais.

  3. As universidades públicas e os colexios maiores adscritos a estas.

  4. O Instituto Cervantes, o Institut Ramon Llull e as demais institucións con fins análogos das Comunidades Autónomas con lingua oficial propia.

  5. Os Organismos Públicos de Investigación dependentes da Administración Xeral do Estado.