Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Importe da dedución

Regulación: Artigo 20 Lei 49/2002

Os contribuíntes terán dereito a deducir da cota íntegra, minorada nas deducións e bonificacións previstas nos Capítulos II, III e IV do Título VI da LIS, o 35 por cento da base da dedución.

As cantidades correspondentes ao período impositivo non deducidas poderán aplicarse nas liquidacións dos períodos impositivos que conclúan nos 10 anos inmediatos e sucesivos.

Se nos dous períodos impositivos inmediatos anteriores se tivesen realizado donativos, doazóns ou achegas con dereito a dedución en favor dunha mesma entidade por importe igual ou superior, en cada un deles, ao do período impositivo anterior, a porcentaxe de dedución aplicable á base da dedución en favor desa mesma entidade será o 40 por cento.

A base desta dedución non poderá exceder do 10 por cento da base impoñible do período impositivo.

As cantidades que excedan deste límite poderanse aplicar nos períodos impositivos que conclúan nos 10 anos inmediatos e sucesivos.

Importante:

O artigo 22 da Lei 49/2002 establece que a Lei de Presupostos Xerais do Estado poderá establecer unha relación de actividades prioritarias de mecenado e entidades beneficiarias.En relación con estas actividades e entidades beneficiarias a Lei de Presupostos Xerais do Estado poderá elevar en cinco puntos porcentuais, como máximo, as porcentaxes e límites da dedución por doazóns da Lei 49/2002.Para estes efectos, a porcentaxe do 35 por cento aplicable a esta dedución poderá elevarse ao 40 por cento e a porcentaxe incrementada do 40 por cento ao 45 por cento. Ademais, o límite máximo do 10 por cento da base imposible do período impositivo elevarase ao 15 por cento.

Exemplo:

Pregunta:

A sociedade «A» realizou os seguintes donativos a unha mesma fundación á que resulta de aplicación o réxime especial previsto na Lei 49/2002.

  • Exercicio 2018:Non realiza donativos.
  • Exercicio 2019:Realiza un donativo por importe de 1.000 euros.
  • Exercicio 2020:Realiza un donativo por importe de 1.500 euros.
  • Exercicio 2021:Realiza un donativo por importe de 1.300 euros.

No exercicio 2021, pode aplicar a sociedade «A» sobre a base de dedución a porcentaxe incrementada establecida no artigo 20 da Lei 49/2002?

Resposta:

No segundo parágrafo do artigo 20 da Lei 49/2002 establécese que a porcentaxe incrementada de dedución se aplicará se nos dous períodos impositivos inmediatos anteriores se tivesen realizado donativos, doazóns ou achegas con dereito a dedución en favor dunha mesma entidade por importe igual ou superior, en cada un deles, ao do período impositivo anterior.

Conforme ao anterior, no exercicio 2021 deberase ter en conta os importes doados nos exercicios 2020 e 2019, pero tamén os realizados no exercicio 2018, na medida que a norma esixe que nos dous períodos impositivos inmediatos anteriores se tivesen realizado donativos en favor dunha entidade por importe igual ou superior ao do período impositivo anterior (neste caso, respecto de 2019 terían que analizarse os donativos efectuados no exercicio anterior, é dicir, 2018).

Polo tanto, como no exercicio 2018 a sociedade «A» non realizou ningún donativo, no exercicio 2021 non poderá aplicar a porcentaxe incrementada de dedución prevista no artigo 20 da Lei 49/2002 ao donativo efectuado no devandito exercicio.

Ademais do sinalado no parágrafo anterior en relación co exercicio 2018, a sociedade «A» debe ter en conta que para a aplicación no exercicio 2021 do tipo incrementado de dedución, é necesario que nos exercicios 2019 e 2020 se efectuasen donativos a favor dunha mesma entidade por importe igual ou superior, en cada un deles, ao do exercicio anterior.Respecto ao donativo efectuado no exercicio 2021, non se require para a aplicación do tipo incrementado que este sexa superior ao efectuado en 2020.