Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Ámbito de aplicación

Teñen dereito a esta dedución:

  • As entidades que cumpran os requisitos establecidos no artigo 108 do RDLeg. 4/2004 e tributen de acordo coa escala de gravame prevista no artigo 114 da devandita norma.

  • As entidades que tributen de acordo coa escala de gravame prevista na disposición adicional duodécima do RDLeg.4/2004.

A ter en conta:

A aplicación desta dedución é incompatible coa aplicación da liberdade de amortización, coas deducións para incentivar a realización de determinadas actividades, coa dedución por investimentos regulada no artigo 94 da Lei 20/1991, do 7 de xuño, de modificación dos aspectos fiscais do Réxime Económico Fiscal de Canarias, e coa Reserva para investimentos en Canarias regulada no artigo 27 da Lei 19/1994, de 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal de Canarias.