Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Dedución por investimento de beneficios (art. 37 RDLeg.4/2004)

Importante:

Esta dedución foi derrogada pola nova Lei do Imposto sobre Sociedades con efectos para os períodos impositivos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2015.Non obstante, xa que a dedución se fai efectiva cando se realiza o investimento, o apartado 5 da disposición transitoria vixésimo cuarta da LIS establece a posibilidade de aplicar a devandita dedución nos períodos impositivos iniciados a partir de 1 de xaneiro de 2015, nos termos e condicións establecidos no artigo 37 do RDLeg.4/2004, aínda que o investimento e demais requisitos se produzan en períodos impositivos iniciados a partir da devandita data.