Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Requisitos

 • A dedución aplicarase sobre os beneficios obtidos no exercicio, sen incluír a contabilización do Imposto sobre Sociedades, que se invistan en elementos novos do inmobilizado material ou investimentos inmobiliarios, sempre que estean afectos a actividades económicas e se cumpran as condicións establecidas no artigo 37 do RDLeg. 4/2004.

  O investimento en elementos novos tamén poderá realizarse a través dun contrato de arrendamento financeiro.

 • Con carácter xeral, o investimento deberá realizarse no prazo comprendido entre o inicio do período impositivo en que se obteñen os beneficios obxecto de investimento e os dous anos posteriores.Excepcionalmente, o contribuínte poderá solicitar á Administración tributaria a aprobación dun plan especial de investimento.

 • O investimento entenderase efectuado na data en que se produza a Posta á disposición dos elementos patrimoniais, mesmo para aqueles que sexan obxecto dos contratos de arrendamento financeiro aos que se refire ao apartado 1 da disposición adicional sétima da Lei 26/1988, do 29 de xullo.Non obstante, neste último caso, a dedución estará condicionada, con carácter resolutorio, ao exercicio da opción de compra.

 • As entidades que apliquen esta dedución deberán dotar unha reserva por investimentos, por un importe igual á base de dedución, que será indispoñible en tanto que os elementos patrimoniais nos que se realice o investimento deban permanecer na entidade.

  A reserva por investimentos deberá dotarse con cargo aos beneficios do exercicio cuxo importe é obxecto de investimento.

 • Os elementos patrimoniais obxecto de investimento deberán permanecer en funcionamento no patrimonio da entidade, salvo perda xustificada, durante un prazo de 5 anos, ou durante a súa vida útil de resultar inferior.

  Non obstante, non se perderá a dedución se se produce a transmisión dos elementos patrimoniais obxecto de investimento antes da finalización do prazo sinalado no parágrafo anterior e se inverte o importe obtido ou o valor neto contable, se fose menor, nos termos establecidos no artigo 37 do RDLeg.4/2004.

 • Ata que non se cumpra o prazo establecido para o mantemento do investimento, o contribuínte deberá facer constar na memoria das súas contas anuais información sobre:o importe dos beneficios acollido á dedución e o exercicio en que se obtiveron;a reserva indispoñible que debe figurar dotada;a Identificación e importe dos elementos adquiridos;e á data ou datas en que os elementos foron obxecto de adquisición e afectación á actividade económica.

O incumprimento de calquera dos requisitos recollidos en ao artigo 37 do RDLeg.4/2004 determinará a perda do dereito desta dedución, e a súa regularización na forma establecida no artigo 137.3 da citada norma.