Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Base da dedución

Será a que resulte de aplicar ao importe dos beneficios do exercicio, sen incluír a contabilización do Imposto sobre Sociedades, obxecto de investimento un coeficiente determinado por:

  • No numerador:os beneficios obtidos no exercicio, sen incluír a contabilización do Imposto sobre Sociedades, minorado polas rendas ou ingresos que sexan obxecto de exención, redución, bonificación, dedución do artigo 15.9 do RDLeg. 4/2004 ou dedución por dobre imposición, exclusivamente na parte exenta, reducida, bonificada ou deducida na base impoñible, ou ben que xerase dereito a dedución na cota íntegra.

  • No denominador:os beneficios obtidos no exercicio, sen incluír a contabilización do Imposto sobre Sociedades.

O coeficiente que resulte tomarase con dous decimais redondeado por defecto.