Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Ámbito de aplicación

Estas deducións aplicaranse na cota íntegra do período impositivo correspondente á finalización do período de proba dun ano esixido no correspondente tipo de contrato e estarán condicionadas ao mantemento desta relación laboral durante polo menos 3 anos dende a data do seu inicio.

O incumprimento de calquera dos requisitos esixidos determinará a perda da dedución, que se regularizará na forma establecida no artigo 125.3 da LIS.

Non obstante, non se entenderá incumprida a obriga de mantemento do emprego cando o contrato de traballo se extinga, unha vez transcorrido o período de proba, por causas obxectivas ou despedimento disciplinario cando un ou outro sexa declarado ou recoñecido como procedente, dimisión, morte, xubilación ou incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez do traballador.

O traballador contratado que dera dereito a unha das deducións referidas non se computará para os efectos do incremento de equipo establecido no artigo 102 do LIS.