Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Deducións por creación de emprego (art.º 37 LIS)

Importante:

Con efectos para os períodos impositivos que se inicien o 1 de xaneiro de 2019, a disposición derrogatoria única do Real Decreto-lei 28/2018, do 28 de decembro, para a revalorización das pensións públicas e outras medidas urxentes en materia social, laboral e de emprego, derroga o artigo 4 da Lei 3/2012, do 6 de xullo, de Medidas Urxentes para a Reforma do Mercado Laboral, que establecía a posibilidade de asinar contratos de traballo por tempo indefinido de apoio aos emprendedores.

Non obstante, a disposición transitoria sexta do citado Real Decreto-lei 28/2018 establece que os contratos de traballo por tempo indefinido de apoio aos emprendedores celebrados ata o 31 de decembro de 2018, considéranse válidos e continuarán rexéndose pola normativa vixente no momento da súa celebración, así como no seu caso os incentivos correspondentes.

Polo tanto, os contratos subscritos durante 2018 xerarán o dereito a aplicar a dedución por creación de emprego do artigo 37 da LIS.Esta dedución, segundo o previsto no artigo 37 do LIS, practicarase na cota íntegra do período impositivo correspondente á finalización do período de proba dun ano esixido no correspondente tipo de contrato.

En consecuencia, se o contrato se subscribiu validamente en 2018 e o período de proba finaliza nun ano poderase aplicar esta dedución na cota íntegra do exercicio 2019, no caso de que o período impositivo coincida co ano natural.

Respecto ao exercicio 2020, non poderá xerarse o dereito a aplicar esta dedución xa que a partir de 1 de xaneiro de 2019 non pode subscribirse este tipo de contratos.