Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Requisitos e importe da dedución

Os contribuíntes poderán aplicar as seguintes deducións por creación de emprego sempre que realicen contratacións a través do contrato de traballo por tempo indefinido de apoio a emprendedores definido no artigo 4 da Lei 3/2012, do 6 de xullo, de Medidas Urxentes para a Reforma do Mercado Laboral:

 • Creación de emprego por contratación de menores de 30 anos:3.000 euros pola contratación do primeiro traballador a través dun contrato por tempo indefinido de apoio aos emprendedores, que sexa menor de 30 anos.

  Esta dedución será aplicable exclusivamente por aquelas entidades que carezan de persoal contratado.

 • Creación de emprego por contratación de desempregados con prestación de desemprego:o 50 por cento do menor dos seguintes importes:

  • O importe da prestación por desemprego que o traballador tivese pendente de percibir no momento da contratación.

  • O importe correspondente a doce mensualidades da prestación por desemprego que tivese recoñecida.

  A aplicación desta segunda dedución, que non exclúe a aplicación da primeira, está suxeita aos seguintes requisitos:

  • Ter unha equipo inferior a 50 traballadores no momento da contratación de desempregados beneficiarios dunha prestación contributiva por desemprego (regulada na Lei Xeral da Seguridade Social).

  • A dedución aplicarase sobre os contratos realizados no período impositivo ata alcanzar unha equipo de 50 traballadores.

  • Nos doce meses seguintes ao inicio da relación laboral, respecto de cada traballador débese producir un incremento do equipo medio total da entidade en, polo menos, unha unidade respecto á existente nos doce meses anteriores.

  • O traballador contratado deberá ter percibido a prestación por desemprego durante, polo menos, tres meses antes do inicio da relación laboral.Para estes efectos o traballador deberá proporcionar á entidade un certificado do Servizo Público de Emprego Estatal.

As cantidades non deducidas por insuficiencia de cota poderán aplicarse nas liquidacións dos períodos impositivos que conclúan nos 15 anos inmediatos e sucesivos.