Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Porcentaxes, importe máximo e límites da dedución

O importe da dedución será que resulte de aplicar á base da dedución, as seguintes porcentaxes:

  1. Con carácter xeral, o 30 por cento respecto do primeiro millón da base da dedución e o 25 por cento sobre o exceso do devandito importe.

    A dedución aplicarase sempre que os gastos realizados en territorio español sexan, polo menos, de 1 millón de euros.No suposto de producións de animación tales gastos serán, polo menos, de 200.000 euros.

    O importe desta dedución non poderá ser superior a 10 millóns de euros por cada produción realizada.

    O importe desta dedución, conxuntamente co resto de axudas percibidas pola empresa contribuínte, non poderá superar o 50 por cento do custo de produción.

  2. Nos casos en que o produtor encárguese da execución de servizos de efectos visuais e os gastos realizados en territorio español sexan inferiores a 1 millón de euros, aplicarase o 30 por cento da base da dedución.

    O importe desta dedución non poderá superar o importe que establece o Regulamento (UE) 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis.

Esta dedución queda excluída dos límites conxuntos do 25 e do 50 por cento a que se refire o último parágrafo do artigo 39.1 da LIS, polo que a devandita dedución non se computará para os efectos do cálculo do devandito límite.

Recorde:

En caso de insuficiencia de cota na aplicación desta dedución por producións cinematográficas estranxeiras, poderase solicitar o seu abono á Administración tributaria nos termos establecidos no artigo 39.3 do LIS.Consulte ao respecto o apartado «Abono de deducións por producións cinematográficas estranxeiras (opción artigo 39.3 LIS)» neste Capítulo 6.