Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Base da dedución

A base da dedución está constituída polo importe da renda obtida na transmisión dos elementos patrimoniais que se integrase na base impoñible coas limitacións establecidas no artigo 42.2 do RDLeg. 4/2004.Para os sós efectos do cálculo desta base de dedución, o valor de transmisión non poderá superar o valor de mercado.

Non formarán parte da renda obtida na transmisión o importe das perdas por deterioración relativas aos elementos patrimoniais ou valores, en canto as dotacións a estas tivesen sido fiscalmente deducibles, nin as cantidades aplicadas á liberdade de amortización, ou á recuperación do custo do ben fiscalmente deducible segundo o previsto no artigo 115 do RDLeg.4/2004, que deban integrarse na base impoñible con ocasión da transmisión dos elementos patrimoniais que se acolleron aos devanditos réximes.

Non se incluirá na base da dedución a parte da renda obtida na transmisión que xerase o dereito a practicar a dedución por dobre imposición.

A inclusión na base de dedución do importe da renda obtida na transmisión dos elementos patrimoniais cuxa adquisición ou utilización posterior xere gastos deducibles, calquera que sexa o exercicio en que estes se devindiquen, será incompatible coa dedución dos devanditos gastos.O contribuínte poderá optar entre acollerse á dedución por reinvestimento e a dedución dos mencionados gastos.En tal caso, a perda do dereito desta dedución regularizarase na forma establecida no artigo 137.3 do RDLeg.4/2004.

Se o reinvestimento se efectuase por unha cantidade inferior ao importe obtido na transmisión, a base da dedución será a parte da renda que proporcionalmente corresponda á cantidade reinvertida.