Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Dedución por reinvestimento de beneficios extraordinarios (DT 24º.7 LIS e art.º 42 RDLeg.4/2004)

Segundo o disposto no apartado sétimo da disposición transitoria vixésimo cuarta da LIS, as rendas acollidas á dedución por reinvestimento de beneficios extraordinarios previsto no artigo 42 do RDLeg. 4/2004, segundo redacción vixente en períodos impositivos iniciados con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015, regularanse polo nel establecido e nas súas normas de desenvolvemento, aínda cando o reinvestimento e os demais requisitos se produzan en períodos impositivos iniciados a partir de 1 de xaneiro de 2015.

As condicións e requisitos sinalados pola Lei do Imposto sobre Sociedades para a aplicación das deducións por reinvestimento de beneficios extraordinarios nos períodos impositivos iniciados a partir de 1 de xaneiro de 2015 son os seguintes: