Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Cumprimentación do modelo 200

En aplicación do disposto na disposición transitoria 24ª.7 da LIS e no artigo 42 do RDLeg. 4/2004 (ou, no seu caso, o artigo 36 ter da Lei 43/1995, do 27 de decembro, do Imposto sobre Sociedades), os contribuíntes deberán consignar na casa [00585] «Dedución DT 24ª.7 LIS e art.º 42 RDLeg.4/2004» da páxina 14 do modelo 200, o importe da dedución por reinvestimento de beneficios extraordinarios, que o contribuínte aplique no período impositivo obxecto de declaración.O importe consignado nesta casa será que resulte da cumprimentación do cadro de desagregación da páxina 16 do modelo 200 que se explica a continuación.

Cumprimentación do cadro «Deducións disposición transitoria 24ª.7 LIS e art.º 42 RDLeg.4/2004» (páxina 16 do modelo 200)

Os contribuíntes que apliquen a dedución por reinvestimento de beneficios extraordinarios deberán cumprir este cadro da forma que se detalla a continuación:

 • A columna «Límite conxunto» expresa o porcentaxe conxunta que ha de operar sobre a cota íntegra minorada nas deducións por dobre imposición e as bonificacións, (casa [00582] «Cota íntegra axustada positiva» da páxina 14 do modelo 200), para determinar a contía máxima aplicable no período impositivo obxecto de declaración.

 • A columna «Límite ano» sinala o último ano no que se poderá aplicar a dedución, que será o primeiro dos sinalados cando o exercicio social coincida co ano natural, sempre que o exercicio teña unha duración de doce meses.

 • Na columna «Dedución pendente/xerada» consignarase nas casas correspondentes, os importes da dedución xerada tanto no período impositivo actual (2021) coma nun anterior ao actual (2006 a 2020), e que están pendentes de aplicación ao inicio do período impositivo que é obxecto de declaración.

  A fila «Dedución DT 24ª.7 LIS 2021(*)» só debe cumplimentarse se a entidade ten deducións pendentes de aplicar correspondentes a un período impositivo anterior iniciado en 2021.

 • Na columna «Aplicado nesta liquidación» recollerase a parte (ou a totalidade no seu caso) dos importes consignados na anterior columna «Dedución xerada» relativos á dedución por reinvestimento de beneficios extraordinarios, que aplícanse na liquidación correspondente ao período obxecto de liquidación.

  A ter en conta:

  • Os importes que se consignen nesta columna non poderán superar as contías que resulten de aplicar sobre a cota íntegra, minorada nas deducións por dobre imposición e as bonificacións (casa [00582] «Cota íntegra axustada positiva») os límites que, en cada caso, establecen as normas reguladoras dos distintos réximes de dedución.

  • Na casa [00585] recollerase o total dos importes consignados na columna «Aplicado nesta liquidación» que deberá trasladarse á casa [00585] da páxina 14 do modelo 200 referente á liquidación do Imposto.

 • Na columna «Pendente de aplicación en períodos futuros» consignarase a diferenza positiva entre o importe das deducións pendentes ao inicio do período impositivo ou xeradas no devandito período da columna «Dedución pendente/xerada», e o importe das deducións aplicadas na liquidación do período impositivo obxecto de declaración da columna «Aplicado nesta liquidación». O devandito importe quedará pendente de aplicar en períodos impositivos futuros, salvo que o período impositivo obxecto de declaración sexa o último no que a dedución correspondente se poida aplicar, en cuxo caso se perdería o saldo pendente de dedución.

  A ter en conta:

  Segundo o disposto no artigo 44 do RDLeg.4/2004, as cantidades correspondentes a esta dedución que non foron deducidas no período impositivo en que se xeraron, poderán aplicarse nas liquidacións dos períodos impositivos que conclúan nos 15 anos inmediatos e sucesivos, contados a partir da finalización do período impositivo en que se xerou a devandita dedución.

  En consecuencia, a liquidación correspondente ao período impositivo 2021 obxecto de declaración, é a última liquidación na que se poden aplicar as cantidades non deducidas respecto a esta dedución que se xerou en 2006.