Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Porcentaxes de dedución

Deducirase da cota íntegra o 12 por cento das rendas positivas obtidas na transmisión onerosa dos elementos patrimoniais e integradas na base impoñible sometida ao tipo xeral de gravame ou á escala prevista no artigo 114 do RDLeg. 4/2004.

A dedución será do 7 por cento, do 2 por cento ou do 17 por cento cando a base impoñible tribute os tipos do 25 por cento, do 20 por cento ou do 35 por cento, respectivamente.

Non obstante, no caso de operacións a prazos ou con prezo aprazado, as porcentaxes de dedución do 12 e 17 por cento establecidos no apartado 1 do artigo 42 do RDLeg.4/2004 serán, respectivamente, do 10 e do 15 por cento, calquera que sexa o período impositivo en que se practique a dedución para as rendas integradas na base impoñible dos períodos impositivos iniciados dentro de 2015.

Porcentaxe aplicable na dedución por reinvestimento de beneficios extraordinarios.As entidades que tributen conforme á escala prevista na disposición adicional duodécima do RDLeg.4/2004, por reunir os requisitos esixidos nesta, poderán aplicar a porcentaxe do 12 por cento na dedución por reinvestimento de beneficios extraordinarios.