Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Elementos patrimoniais obxecto do reinvestimento

Os elementos patrimoniais nos que debe reinverterse o importe obtido na transmisión que xera a renda obxecto da dedución, son os seguintes:

  1. Os pertencentes ao inmobilizado material, intanxible ou investimentos inmobiliarios afectos a actividades económicas cuxa entrada en funcionamento se realice dentro do prazo de reinvestimento.

  2. Os valores representativos da participación no capital ou en fondos propios de toda clase de entidades que outorguen unha participación non inferior ao 5 por cento sobre o capital social daqueles.O cómputo da participación adquirida referirase ao prazo establecido para efectuar o reinvestimento.Estes valores non poderán xerar outro incentivo fiscal a nivel de base impoñible ou cota íntegra.Para estes efectos non se considerará un incentivo fiscal as correccións de valor, as exencións a que se refire o artigo 21 do RDLeg. 4/2004, nin as deducións para evitar a dobre imposición.

Cando os valores en que se materialice o reinvestimento correspondan a entidades que teñan elementos patrimoniais non afectos a actividades económicas, segundo balance do último exercicio pechado, nun porcentaxe superior ao 15 por cento do activo, non se entenderá realizado o reinvestimento no importe que resulte de aplicar ao prezo de adquisición deses valores, a porcentaxe que se obtivese.Esta porcentaxe calcularase sobre o balance consolidado se os valores adquiridos representan unha participación no capital dunha entidade dominante dun grupo segundo os criterios establecidos no artigo 42 do Código de Comercio, con independencia da residencia e da obriga de formular contas anuais consolidadas, no que se incluirán as entidades multigrupo e asociadas nos termos da lexislación mercantil.Non obstante, o contribuínte poderá determinar a devandita porcentaxe segundo os valores de mercado dos elementos que integren o balance.

Consideraranse elementos non afectos as participacións, directas ou indirectas, nas entidades a que se refire o apartado 4 do artigo 42 do RDLeg.4/2004 e os elementos patrimoniais que constitúen o activo destas, caso de que formen parte do grupo a que se refire o parágrafo anterior.Computaranse como elementos afectos aqueles que cumpran as condicións establecidas nos números 1º e 2º do parágrafo a) do artigo 4.Ocho.Dos da Lei 19/1991, do 6 de xuño, do Imposto sobre o Patrimonio.

Non se entenderán comprendidos entre os valores desta letra b) os referidos nas letras a), b), c) e d) do apartado anterior «Elementos patrimoniais transmitidos que dan dereito a dedución».

Non se entenderá realizado o reinvestimento cando a adquisición se realice mediante operacións realizadas entre entidades dun mesmo grupo no sentido do artigo 16 do RDLeg.4/2004 acollidas ao réxime especial establecido no Capítulo VII do Título VII do RDLeg.4/2004.Tampouco se entenderá realizado o reinvestimento cando a adquisición se realice a outra entidade do mesmo grupo no sentido do artigo 16 do RDLeg.4/2004, agás que se trate de elementos novos do inmobilizado material ou dos investimentos inmobiliarios